Ikona telefonu +420 604 702 702 Po - Pá 7:30 - 17:00

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti 3PO SLOVAKIA, s.r.o.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy uzavřené mezi společností 3PO SLOVAKIA, s.r.o. (Dále jen „dodavatel“) a každou fyzickou osobou – spotřebitelem (dále jen „objednatel“ nebo „spotřebitel“) prostřednictvím elektronického obchodu, a to:

     1.1.1 kupní smlouva na zboží – komponenty stavby (dále jen „kupní smlouva“)

     1.1.2 smlouvy o poskytnutí volitelných služeb ve vztahu ke zboží zakoupenému na základě kupní smlouvy a to:

          1.1.2.1 o dopravě zboží,

          1.1.2.2 o montáži/demontáži stavby

(Dále také „smlouvy o poskytnutí služeb“ nebo jednotlivě „smlouva o poskytnutí služby“)

(Dále také jen „smlouva“)

1.2 Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány ve smyslu § 52 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Pokud dále v těchto VOP není uvedeno jinak:

     1.3.1 Plněním dodavatele se rozumí:

          1.3.1.1 v případě kupní smlouvy prodej zboží specifikovaného v objednávce (komponentů stavby) za podmínek podle těchto VOP,

          1.3.1.2 v případě zakázek na služby doprava zboží a / nebo montáž / demontáž stavby dle specifikace uvedené v objednávce za podmínek podle těchto VOP.

     1.3.2 Stavbou se rozumí montovaná stavba s omítkou různého typu (garáží, řadových garáží, zahradních domků, přístřešků, doplňkových staveb k rodinným domům a jiných staveb), na kterou se nevyžaduje stavební povolení ve smyslu zákona č. 50/1976 CFU o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

     1.3.3 Věcí se rozumí zboží – komponenty stavby a / nebo stavba.

1.4 Materiály: prospekty, katalogy, výkresy, konstrukční návrhy a jiné materiály obsahující údaje o předmětu plnění se chápou jako informativní materiály, pokud nejsou výslovně dodavatelem prohlášeny za závazné. Dodavatel si ponechává vlastnické a autorské právo ke katalogům, internetovému obsahu, vlastním provedením fotografií plnění, a to bez výhrad. Objednatel není oprávněn využívat, překládat, kopírovat, rozmnožovat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám jakékoliv materiály související s plněním, které je předmětem smlouvy.

1.5 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění povinností obou stran vyplývajících ze smlouvy.

 

Článek 2

Předmět a způsob uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupní smlouva je ujednáním mezi dodavatelem a objednatelem o podstatných náležitostech smluvního vztahu založeného kupní smlouvou, a to zejména o předmětu, druhu, termínu plnění, množství plnění, ceně, splatnosti a jiné.  

2.2 Objednatel si objedná dodání zboží, pokud v kupní smlouvě není uvedeno jinak, způsobem určeným v následujících ustanoveních.

2.3 Objednatel zašle dodavateli žádost o cenovou nabídku s náležitostmi podle bodu 2.7 těchto VOP a to buď písemně na adresu sídla dodavatele, e-poštou na e-adresu: info@gardeon.cz, nebo vytvořením prostřednictvím konfigurátoru na webovém sídle dodavatele – www.gardeon.cz. Po doručení žádosti o cenovou nabídku dodavatel vypracuje a předloží objednateli do 3 dnů cenovou nabídku s náležitostmi podle bodu 2.8 těchto VOP. Současně poskytne objednateli přihlašovací údaje do elektronického systému dodavatele, jehož prostřednictvím objednatel odsouhlasí předloženou cenovou nabídku. Pokud objednatel neodsouhlasí předloženou cenovou nabídku ve lhůtě do 5 dnů od jejího doručení, jeho požadavek bude po této lhůtě stornován a bude mu zrušen přístup do elektronického systému dodavatele. V případě, že chce objednatel provést změny v své žádosti před odsouhlasením předložené cenové nabídky, v elektronickém systému dodavatele označí položky, které chce změnit, a požádá o novou cenovou nabídku ve smyslu provedených změn v žádosti. Po odsouhlasení cenové nabídky dodavatel zpracuje dokumenty potřebné pro uskutečnění závazné objednávky (náčrt stavby, zálohová faktura, technické požadavky na podklad stavby) a předloží je objednateli. V dalším kroku může objednatel prostřednictvím elektronického systému dodavatele vytvořit a odeslat závaznou objednávku na základě předložené cenové nabídky a dokumentů dodavatele (dále jen „objednávka“). Současně s odesláním objednávky objednateli vzniká povinnost platby. Součástí objednávky je i náčrt stavby a další dokumenty technické povahy připojené k objednávce. V případě, že objednávka nebude odeslána do 5 dnů od předložení dokumentů potřebných pro uskutečnění závazné objednávky, požadavek objednavatele bude po této lhůtě stornován a bude mu zrušen přístup do elektronického systému dodavatele.

2.4 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky objednatelem dodavateli a řídí se těmito VOP.

2.5 Neprodleně po uzavření kupní smlouvy poskytne dodavatel objednateli potvrzení o uzavření smlouvy, resp. potvrzení o přijetí objednávky.

2.6 Změna objednávky může být uskutečněna po písemném odsouhlasení dodavatele nejpozději do 10 dnů ode dne uhrazení zálohové faktury. Objednatelem požadovaná změna je závazná po uzavření písemného dodatku ke kupní smlouvě podle těchto VOP. Dodavatel vypracuje objednateli novou cenovou nabídku, pokud má požadovaná změna vliv na výši sjednané ceny. Cenová nabídka schválená objednatelem je závazná pro obě strany.

2.7 Minimální obsahové náležitosti žádosti o cenovou nabídku jsou:

 • jméno objednatele,
 • adresa objednavatele,
 • přesná specifikace plnění (rozměry, vzhled, okna dveře apod.),
 • požadovaný termín dodání.

2.8 Cenová nabídka předložená dodavatelem obsahuje zejména:

 • označení dodavatele,
 • označení objednatele
 • datum a číslo žádosti o cenovou nabídku,
 • datum a číslo cenové nabídky,
 • přesná specifikace plnění,
 • celkovou cenu plnění,
 • platební podmínky a dodací podmínky,
  v případě, že plněním je dodání zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků objednatele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, informaci o nemožnosti objednatele odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu.

2.9 Místem plnění (převzetí zboží) je sklad dodavatele na adrese: Príbovce 234, 038 42, Príbovce

2.10 Pro smluvní strany jsou závazné údaje obsažené v objednávce objednavatele a v cenové nabídce dodavatele. Jakékoliv vedlejší ústní dohody, které nejsou obsaženy v kupní smlouvě a těchto VOP jsou irelevantní. Jakákoliv změna údajů kupní smlouvy musí být písemně potvrzena oběma stranami v písemném dodatku.

 

Článek 3

Předmět a způsob uzavření zakázek na služby

3.1 Všeobecné ustanovení

     3.1.1 Smlouva o poskytnutí služby je volitelným sjednáním mezi dodavatelem a objednatelem o podstatných náležitostech smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytnutí služby, a to zejména o předmětu, druhu, termínu plnění, množství plnění, ceně, splatnosti a jiné.

     3.1.2 Pro smluvní strany jsou závazné údaje obsažené v objednávce objednavatele a v cenové nabídce dodavatele. Jakékoliv vedlejší ústní dohody, které nejsou obsaženy ve smlouvě o poskytnutí služby a těchto VOP jsou irelevantní. Jakákoliv změna údajů smlouvy o poskytnutí služby musí být písemně potvrzena oběma stranami v písemném dodatku.

     3.1.3 V případě, že má objednatel zájem uzavřít kupní smlouvu a současně některou ze smluv o poskytnutí služeb, žádosti o cenovou nabídku, cenové nabídky, objednávky a potvrzení objednávky mohou být vyhotoveny v jednom společném dokumentu pro všechny uzavírané smlouvy.

3.2 Smlouva o dopravě zboží

     3.2.1 Objednatel si může objednat ve vztahu ke zboží zakoupenému na základě kupní smlouvy dopravu zboží do místa plnění, pokud ve smlouvě o poskytnutí služby není uvedeno jinak, pouze způsobem určeným v následujících ustanoveních.

     3.2.2 Objednatel zašle dodavateli žádost o cenovou nabídku s náležitostmi podle bodu 3.2.6 těchto VOP a to buď písemně na adresu sídla dodavatele, e-poštou na e-adresu: info@new.gardeon.cz, nebo vytvořením prostřednictvím konfigurátoru na webovém sídle dodavatele – www.new.gardeon.cz. Po doručení žádosti o cenovou nabídku dodavatel vypracuje a předloží objednateli cenovou nabídku s náležitostmi podle bodu 3.2.7 těchto VOP. Současně poskytne objednateli přihlašovací údaje do elektronického systému dodavatele, jehož prostřednictvím objednatel odsouhlasí předloženou cenovou nabídku. Pokud objednatel neodsouhlasí předloženou cenovou nabídku ve lhůtě do 5 dnů od jejího doručení, jeho požadavek bude po této lhůtě stornován a bude mu zrušen přístup do elektronického systému dodavatele. V případě, že chce objednatel provést změny v své žádosti před odsouhlasením předložené cenové nabídky, v elektronickém systému dodavatele označí položky, které chce změnit, a požádá o novou cenovou nabídku ve smyslu provedených změn v žádosti. Po odsouhlasení cenové nabídky dodavatel zpracuje dokumenty potřebné pro uskutečnění závazné objednávky (zálohová faktura) a předloží je objednateli. V dalším kroku může objednatel prostřednictvím elektronického systému dodavatele vytvořit a odeslat závaznou objednávku na základě předložené cenové nabídky a dokumentů dodavatele (dále jen „objednávka“). Současně s odesláním objednávky objednateli vzniká povinnost platby. V případě, že objednávka nebude odeslána do 5 dnů od předložení dokumentů potřebných pro uskutečnění závazné objednávky, požadavek objednavatele bude po této lhůtě stornován a bude mu zrušen přístup do elektronického systému dodavatele.

     3.2.3 Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky objednatelem dodavateli a řídí se těmito VOP.

     3.2.4 Neprodleně po uzavření smlouvy poskytne dodavatel objednateli potvrzení o uzavření smlouvy, resp. potvrzení o přijetí objednávky.

     3.2.5 Změna objednávky může být uskutečněna po písemném odsouhlasení dodavatele nejpozději do 10 dnů ode dne uhrazení zálohové faktury. Objednatelem požadovaná změna je závazná po uzavření písemného dodatku ke smlouvě podle těchto VOP. Dodavatel vypracuje objednateli novou cenovou nabídku, pokud má požadovaná změna vliv na výši sjednané ceny. Cenová nabídka schválená objednatelem je závazná pro obě smluvní strany.

     3.2.6 Minimální obsahové náležitosti žádosti o cenovou nabídku jsou:

 • jméno objednatele,
 • adresa objednavatele,
 • přesná specifikace plnění (např. zboží, které má být dopraveno),
 • požadovaný termín dodání,
 • a místo plnění.

     3.2.7 Cenová nabídka předložená dodavatelem obsahuje zejména:

 • označení dodavatele,
 • označení objednatele
 • datum a číslo žádosti o cenovou nabídku,
 • datum a číslo cenové nabídky,
 • přesná specifikace plnění,
 • celkovou cenu plnění,
 • platební podmínky a dodací podmínky.

3.3 Smlouva o montáži / demontáži stavby

     3.3.1 Objednatel si může objednat ve vztahu ke zboží zakoupenému na základě kupní smlouvy montáž nebo demontáž stavby, pokud ve smlouvě o poskytnutí služby není uvedeno jinak, pouze způsobem určeným v následujících ustanoveních.

     3.3.2 Objednatel zašle dodavateli žádost o cenovou nabídku s náležitostmi podle bodu 3.3.6 těchto VOP a to buď písemně na adresu sídla dodavatele, e-poštou na e-adresu: info@new.gardeon.cz, nebo vytvořením prostřednictvím konfigurátoru na webovém sídle dodavatele – www.new.gardeon.cz. Po doručení žádosti o cenovou nabídku dodavatel vypracuje a předloží objednateli cenovou nabídku s náležitostmi podle bodu 3.3.7 těchto VOP. Současně poskytne objednateli přihlašovací údaje do elektronického systému dodavatele, jehož prostřednictvím objednatel odsouhlasí předloženou cenovou nabídku. Pokud objednatel neodsouhlasí předloženou cenovou nabídku ve lhůtě do 5 dnů od jejího doručení, jeho požadavek bude po této lhůtě stornován a bude mu zrušen přístup do elektronického systému dodavatele. V případě, že chce objednatel provést změny ve své žádosti před odsouhlasením předložené cenové nabídky, v elektronickém systému dodavatele označí položky, které chce změnit, a požádá o novou cenovou nabídku ve smyslu provedených změn v žádosti. Po odsouhlasení cenové nabídky dodavatel zpracuje dokumenty potřebné pro uskutečnění závazné objednávky (zálohová faktura) a předloží je objednateli. V dalším kroku může objednatel prostřednictvím elektronického systému dodavatele vytvořit a odeslat závaznou objednávku na základě předložené cenové nabídky a dokumentů dodavatele (dále jen „objednávka“). Současně s odesláním objednávky objednateli vzniká povinnost platby. V případě, že objednávka nebude odeslána do 5 dnů od předložení dokumentů potřebných pro uskutečnění závazné objednávky, požadavek objednavatele bude po této lhůtě stornován a bude mu zrušen přístup do elektronického systému dodavatele.

     3.3.3 Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky objednatelem dodavateli a řídí se těmito VOP.

     3.3.4 Neprodleně po uzavření smlouvy poskytne dodavatel objednateli potvrzení o uzavření smlouvy, resp. potvrzení o přijetí objednávky.

     3.3.5 Změna objednávky může být uskutečněna po písemném odsouhlasení dodavatele nejpozději do 10 dnů ode dne uhrazení zálohové faktury. Objednatelem požadovaná změna je závazná po uzavření písemného dodatku ke smlouvě podle těchto VOP. Dodavatel vypracuje objednateli novou cenovou nabídku, pokud má požadovaná změna vliv na výši sjednané ceny. Cenová nabídka schválená objednatelem je závazná pro obě smluvní strany.

     3.3.6 Minimální obsahové náležitosti žádosti o cenovou nabídku jsou:

 • jméno objednatele,
 • adresa objednavatele,
 • přesná specifikace plnění (rozměry, vzhled, okna dveře apod.),
 • požadovaný termín plnění,
  a místo plnění s uvedením identifikace pozemku podle stavu evidence v katastru nemovitostí.

    3.3.7 Cenová nabídka předložená dodavatelem obsahuje zejména:

 • označení dodavatele,
 • označení objednatele, datum a číslo žádosti o cenovou nabídku,
 • datum a číslo cenové nabídky,
 • přesná specifikace plnění,
 • celkovou cenu plnění,
 • platební podmínky a dodací podmínky.

Článek 4

Kvalitativní a ostatní požadavky realizace plnění

4.1 Všeobecná ustanovení

     4.1.1 Plnění dle specifikace uvedené ve smlouvě provede dodavatel řádně v dohodnutém termínu, podle nejlepšího svědomí.

     4.1.2 Objednatel je obeznámen s tím, že dodavatelem nabízené montované stavby, resp. jejich komponenty nejsou vodotěsné v místech kontaktu stavby s podkladem a dodavatel není odpovědný za fyzikální jev zvaný kondenzace, ani za průnik vody do staveb v prostoru mezi spodní hranou stěny stavby a podkladem. Na základě dlouholetých zkušeností dodavatel poskytne objednateli rady, jak dané jevy odstranit, případně minimalizovat. Objednatel bere na vědomí, že montované stavby nejsou zděné, nejsou pevně spojeny s podkladem a z tohoto důvodu mohou vzniknout malé odchylky. Dodavatel si vyhrazuje právo na malé odchylky změn v konstrukci stavby, pokud tyto změny nemají zásadní vliv na funkčnost a vzhled stavby (jde zejména o přesné umístění doplňků – oken, dveří, spojů, rozměr stavby). Objednavatel zároveň bere na vědomí, že součástí stavby není elektroinstalace ani vodoinstalace.

     4.1.3 Objednatel bere na vědomí, že tolerance rozměrů sestavené stavby z konstrukčních důvodů může přesahovat v průměru do 10 cm původní rozměry uvedené v náčrtu stavby.

4.2 Kupní smlouva

     4.2.1 Podklady a podmínky k realizaci plnění jsou s ohledem na předmět plnění zejména:

 • objednávka objednatele
 • uhrazena zálohová faktura.

4.3 Smlouva o dopravě zboží

     4.3.1 Podklady a podmínky k realizaci plnění jsou s ohledem na předmět plnění zejména:

 • objednávka objednatele
 • uhrazena zálohová faktura.

4.4 Smlouva o montáži / demontáži stavby

     4.4.1 Podklady a podmínky k realizaci plnění jsou s ohledem na předmět plnění zejména:

 • objednávka objednatele
 • v případě montáže stavby dodrženy požadavky na podklad pod stavbu vyhotovený objednatelem podle bodu 4.4.2 a 4.4.3 těchto VOP nebo prohlášení objednatele dle bodu 4.4.4 těchto VOP,
 • uhrazena zálohová faktura.

     4.4.2 Objednatel se uzavřením smlouvy o montáži stavby zavazuje, že si před samotnou montáží stavby vlastním jménem, na vlastní náklady, vlastní odpovědnost a nebezpečí vzniku škody, v souladu s požadavky dodavatele na kvalitu a technickou funkčnost, vyhotoví podklad pod stavbu, která musí být minimálně 7-10 dní před samotným dnem realizace montáže řádně zhotovena a připravena tak, aby stavba, která má být podle smlouvy realizována, spolehlivě splňovala účel, pro který je určena.

      4.4.3 Objednatel se uzavřením smlouvy o montáži stavby zavazuje, že podklad pod stavbou bude splňovat Technické požadavky na podklad stavby, které tvoří nedílnou součást těchto VOP a zároveň podklad pod stavbou bude splňovat všechna následující kritéria:

 • podklad pod stavbou musí být zhotoven z betonové desky, ze základových pásů, z betonových základových patek nebo ze zámkové dlažby;
 • podklad pod stavbou musí být širší alespoň o 100 mm než je šířka stavby a také delší alespoň o 100 mm než je délka stavby uvedena ve smlouvě,
 • podklad pod stavbou musí být vodorovný; maximální povolená odchylka je 30 mm;
 • v případě, že podklad pod stavbou bude zhotoven ze zámkové dlažby, podklad pod stavbou musí obsahovat betonové podloží pod kostkami zámkové dlažby umístěny v místech kotvení stavby k podkladu a zároveň v místech spoje stěn stavby podle pokynů dodavatele; o skutečnosti, že stavba bude umístěna na podklad zhotovený ze zámkové dlažby, je zákazník povinen informovat Dodavatele nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy o montáži stavby podle těchto VOP.

   

 4.4.4 Objednatel bere na vědomí, že pokud podklad pod stavbou nebude zhotovený podle bodu 4.4.2 a 4.4.3 těchto VOP, dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o montáži stavby. Dodavatel není oprávněn odstoupit od smlouvy podle tohoto bodu, pokud objednatel i přes neuspokojivému podkladu trvá na plnění podle smlouvy o montáži stavby, což je svým podpisem povinen potvrdit na služby Stažení protokolu o převzetí a předání staveniště a sestavené stavby podle článku 8.4.1 těchto VOP .

     4.4.5 Objednatel bere na vědomí, že je povinen nejpozději v den montáže stavby splnit ve vztahu k příslušnému stavebnímu úřadu (ke kterému vystupuje v pozici stavebníka) všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Objednatel zároveň bere na vědomí, že jakékoliv sankce uložené mu příslušným stavebním úřadem není oprávněn uplatňovat u dodavatele.

 

Článek 5

Způsob realizace plnění

5.1 Dodavatel zrealizuje plnění vlastním jménem, na vlastní náklady, vlastní odpovědnost a nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění, a to až do konečného předání řádně uskutečněných plnění předmětu smlouvy objednateli.

5.2 Dodavatel může zadat část plnění nebo celou realizaci plnění smlouvy třetí osobě.

 

Článek 6

Sjednaná cena plnění

6.1 Všeobecné ustanovení

     6.1.1 Sjednaná cena za včasnou a řádnou realizaci plnění Smlouvy je stanovena dohodou stran ve smyslu zák. č. 18/1996 CFU o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MF SR č. 87/1996 CFU Pokud není uvedeno jinak, cenou se rozumí cena bez DPH, která DPH bude účtována v souladu s platnými právními předpisy ČR.

     6.1.2 Cena plnění se řídí ceníkem určeným dodavatelem v době zpracování cenové nabídky na žádost objednatele o cenovou nabídku. Dodavatel si vyhrazuje právo osobně dohodnout s konkrétním objednatelem cenové a platební podmínky konkrétního objednaného plnění, a to odlišně od VOP, platného ceníku a jiných smluv.

     6.1.3 Slevy a jakékoli jiné změny z ceníkové ceny podléhají osobní dohodě smluvních stran.

     6.1.4 Poškození a zničení věci po přechodu nebezpečí škody na objednatele nemá vliv na povinnost objednatele řádně a včas zaplatit cenu za věc.

     6.1.5 Pokud není písemně dohodnuto jinak, sjednaná cena dle objednávky zahrnuje veškeré náklady dodavatele na řádnou a včasnou realizaci plnění podle smlouvy, včetně zisku a jiných nákladů vztahujících se k předmětu plnění smlouvy.

6.2 Kupní smlouva

     6.2.1 Sjednaná cena zahrnuje zboží – komponenty stavby, případný obalový materiál na zboží za účelem jeho bezpečné přepravy a návod na smontování a nezahrnuje náklady na dodání, montážní práce ani materiály a součástky potřebné k montáži stavby.

     6.2.2 Ceník zboží: … uvedené v cenové nabídce / objednávce…

6.3 Smlouva o dopravě zboží

     6.3.1 Sjednaná cena zahrnuje přepravu do místa plnění včetně vykládky zboží.

     6.3.2 Ceník dopravy: … uvedené v cenové nabídce / objednávce…

6.4 Smlouva o montáži / demontáži stavby

     6.4.1 Sjednaná cena představuje všechny montážní práce, materiály a součástky, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění smlouvy o montáži / demontáži stavby tak, aby stavba mohla řádně sloužit svému účelu. Sjednaná cena nezahrnuje komponenty stavby ani náklady na jejich dodání apod. Dodavatel neprovádí zednické práce, elektrikářské práce a ani těsnění spojů jednotlivých částí stavby. Smlouva o montáži stavby nezahrnuje i případnou demontáž stavby a naopak, smlouva o demontáži nezahrnuje i případnou montáž stavby, ale jde o dvě samostatné smlouvy, které objednatel může, ale nemusí uzavřít.

     6.4.2 Ceník montáže: … uvedené v cenové nabídce / objednávce

     6.4.3 Ceník demontáže: … uvedené v cenové nabídce / objednávce …

 

Článek 7

Fakturace a platební podmínky

7.1 Objednatel se zavazuje do 7 dnů od uzavření smlouvy uhradit 1. část z celkové ceny plnění, které je předmětem smlouvy, ve výši 70% z celkové ceny za plnění, které je předmětem smlouvy (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak). Dodavatel vystaví objednateli zálohovou fakturu, která je součástí smlouvy. Neprodleně po předání plnění uhradí objednatel zbývající část ceny plnění, které je předmětem smlouvy, tj 30% z celkové ceny za plnění, které je předmětem smlouvy, v hotovosti, resp. platební kartou osobám pověřeným dodavatelem nebo bankovním převodem na základě dodavatelem vystavené faktury se splatností následující pracovní den ode dne předání plnění. Neuhrazením zálohové faktury objednatelem řádně a včas vzniká dodavateli právo na odstoupení od smlouvy.

7.2 Objednatel zaplatí dodavateli za skutečně realizován rozsah plnění uvedený ve smlouvě, v rámci sjednaného rozsahu a za sjednanou cenu (při použití sjednaných jednotkových cen). Dodavatel si vyhrazuje právo doúčtovat ve faktuře nadstandardní služby (např. Nadstandardní stavební úprava), jejichž celková částka bude objednateli předem oznámena elektronicky prostřednictvím e-pošty nebo osobně před samotným provedením a tyto nadstandardní služby v oznámené ceně budou provedeny až po jejich schválení objednatelem.

7.3 Při prodlení objednatele se zaplacením má dodavatel nárok na úroky z prodlení ve výši upravené zvláštním předpisem z nezaplacené částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení ceny plnění.

7.4 Za den splnění peněžního závazku je považován den připsání dlužné částky ve prospěch účtu dodavatele.

7.5 Objednatel není oprávněn jednostranně snižovat výšku platby.

7.6 Pokud vznikne při plnění smlouvy nutnost nadstandardních výdajů vinou objednavatele (např. Nepřesná nebo neúplná příprava podkladu podle bodu 4.4.2 a 4.4.3 těchto VOP), uhradí objednatel tyto nadstandardní výdaje podle skutečných nákladů vynaložených dodavatelem ve vyúčtovací faktuře.

 

Článek 8

Místo plnění, dodací lhůta, dodací podmínky

8.1 Všeobecné ustanovení

     8.1.1 Dodavatel řádně a včas předá objednateli plnění a objednatel se zavazuje plnění převzít v souladu se smlouvou podle těchto VOP. Dodavatel předá plnění podle smlouvy objednateli v místě a čase dohodnutém ve smlouvě.

     8.1.2 Za řádné předání plnění se považuje předání plnění včas ve sjednaném množství, sjednané kvalitě, bez vad, se všemi doklady, které jsou podle charakteru plnění vyžadované právními nebo technologickými předpisy a vzájemnými ujednáními nebo jinak nezbytné k tomu, aby předmět plnění mohl řádně plnit svůj účel.

     8.1.3 Změnu místa plnění musí objednatel dodavateli písemně včas oznámit. Pokud změnou místa plnění dodavateli vzniknou vyšší náklady, objednatel je povinen tyto náklady doplatit ve faktuře.

     8.1.4 Objednatel je povinen při převzetí plnění toto řádně prohlédnout.

     8.1.5 Pokud se vyskytnou okolnosti, které brání nebo mohou bránit řádné nebo včasné realizaci plnění, nebo mohou mít vliv na zvýšení sjednané ceny nebo změnu termínu nebo jiných ujednání (zejména prodlení výrobce komponentů stavby s dodáním komponentů stavby dodavateli, špatně připravený podklad pod stavbou / okolí stavby , nutné drobné stavební úpravy okolí montáže stavby, nevhodné klimatické podmínky apod.), oznámí to objednatel dodavateli, resp. dodavatel objednateli, písemně nebo elektronicky prostřednictvím e-pošty bez zbytečného odkladu.

     8.1.6 Lhůtu pro předání plnění si dohodnou dodavatel a objednatel v objednávce a začíná běžet ode dne úhrady zálohy podle bodu 7.1 těchto VOP, pokud se objednatel a dodavatel písemně nedohodnou jinak.

     8.1.7 V případě odůvodněného prodloužení předání plnění je dodavatel povinen termín plnění oznámit objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před tímto plněním e-poštou, což objednatel bere na vědomí.

     8.1.8 Termín plnění lze prodloužit v případech, kdy:

a) subdodavatelé, jejichž činnost kauzálně souvisí s plněním dodavatele, prokazatelně neplní své povinnosti řádně a včas, případně zpoždění dodávky souvisí s technologickými problémy výroby, případně jinými problémy, přičemž dodavatel tuto skutečnost oznámí objednateli bez zbytečného odkladu,

b) nastane okolnost, která má charakter vyšší moci, a to zejména překážka mající původ v nepříznivých klimatických podmínkách (např. bod 8.4.6 těchto VOP), které nebylo možné předem očekávat a za kterých není technologicky možné dodržet termín plnění podle smlouvy nebo v této souvislosti možné zajistit ochranu života a zdraví zaměstnanců nebo jiných pověřených osob, které mohou být vystaveny nebezpečí havárie při převozu, pracovnímu úrazu, onemocnění, či jinému poškození zdraví nebo ohrožení života, přičemž dodavatel tuto skutečnost oznámí objednateli bez zbytečného odkladu,

c) se na tom po uzavření smlouvy objednatel a dodavatel písemně nebo elektronicky prostřednictvím e-pošty dohodnou.

   8.1.9 Termín plnění se prodlouží o počet nepříznivých a nebezpečných dní popsaných ve VOP.

     8.1.10 Pokud se v důsledku vyšší moci stane plnění dodavatele nemožným, jsou obě strany oprávněny odstoupit od smlouvy. V takovém případě jsou smluvní strany povinny neprodleně si vrátit všechny již přijatá plnění v souvislosti se smlouvou, od které odstupují.

     8.1.11 Dodavatel je povinen písemně nebo elektronicky prostřednictvím e-pošty informovat objednatele o okolnostech, které brání nebo mohou bránit nebo jinak stěžovat řádně a včas zrealizovat plnění, a to ihned po vzniku takové okolnosti, jinak dodavatel odpovídá za škodu, která tímto vznikne objednateli.

     8.1.12 Pokud je dodavateli znemožněno plnění z důvodů na straně objednatele, resp. související s objednatelem (tj prodlení objednatele), dodavatel je oprávněn vyúčtovat objednateli poplatek za skladování zboží ve výši 5 € s DPH denně od prodlení objednatele až do umožnění plnění. V případě, že se objednatel s dodavatelem písemně dohodne na odkladu termínu plnění z oprávněných důvodů (odlet, onemocnění apod.), Poplatek za skladování může být objednateli odpuštěn, případně se mohou dohodnout na jeho jiné výši.

     8.1.13 Pokud objednatel v potvrzení o převzetí zboží podle bodu 8.2.4 nebo 8.3.3 a v předávacím protokolu podle bodu 8.4.1 těchto VOP popsal vady, nedodělky nebo jiné nedostatky a uvedl, jak se projevují, má se za to, že tím požaduje od dodavatele jejich bezplatné odstranění ve lhůtě 30 dnů, pokud nejsou písemně dohodnuté jiné podmínky. Pro odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení, se použijí ustanovení o odstranění vad reklamovaných v záruční době.

8.2 Kupní smlouva

     8.2.1 Pokud objednatel uzavírá s dodavatelem jen kupní smlouvu, aniž by ve vztahu ke zboží specifikovanému v kupní smlouvě uzavřel s dodavatelem i smlouvu o dodání tohoto zboží, místem plnění je sklad dodavatele na adrese: Príbovce 234, 038 42, Príbovce.

     8.2.2 Dodavatel a objednatel se dohodli, že plnění se považuje za řádně a včas předáno tehdy, pokud dodavatel:

a) umožní objednateli osobní převzetí zboží na místě a v čase dohodnutém ve smlouvě, nebo

b) předáním zboží k přepravě v čase dohodnutém ve smlouvě.

     8.2.3 Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení termínu předání atypických komponentů stavby, o čem se zavazuje objednatele informovat před samotným uzavřením smlouvy.

     8.2.4 Zboží se považuje za převzatý objednatelem okamžikem, kdy objednatel nebo jím určená třetí osoba převezme všechny části objednaného zboží. Převzetí zboží objednatel nebo jím určená třetí osoba potvrdí podpisem potvrzení o převzetí zboží. V potvrzení o převzetí zboží také uvede případné vytýkané poškození obalu a / nebo vady zboží.

8.3 Smlouva o dopravě zboží

     8.3.1 Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání atypických komponentů stavby, o čem se zavazuje objednatele informovat před samotným uzavřením smlouvy.

     8.3.2 Objednavatel je povinen zajistit sjízdnost přístupových cest a dostupnost místa plnění. Příjezd a místo dodání musí být přístupné pro vozidla do hmotnosti 12 tun.

     8.3.3 Převzetí zboží objednatel nebo jím určená třetí osoba potvrdí podpisem potvrzení o převzetí zboží. V potvrzení o převzetí zboží také uvede případné vytýkané poškození obalu a / nebo vady zboží.

8.4 Smlouva o montáži / demontáži stavby

     8.4.1 Objednatel je povinen předat dodavateli místo plnění dohodnuté ve smlouvě – staveniště v termínu realizace plnění dle smlouvy, tj v den montáže / demontáže, ve stavu umožňujícím realizovat plnění, a to zejména s ohledem na body 4.4.2 a 4.4.3 těchto VOP. O předání a převzetí staveniště a o předání a převzetí sestavené stavby obě smluvní strany sepíší předávací protokol.

     8.4.2 Předávací protokol podle bodu 8.4.1 těchto VOP obsahuje zejména:

 • číslo smlouvy,
 • označení smluvních stran,
 • prohlášení smluvních stran týkající se připravenosti podkladu pod stavbou podle bodu 4.4.2 a
 • 4.4.3 těchto VOP, případně prohlášení objednavatele podle bodu 4.4.4 těchto VOP,
 • vytýkané vady a nedodělky stavby spolu s dohodnutým termínem jejich odstranění,
 • datum předání staveniště a datum předání sestavené stavby a
  podpisy obou smluvních stran.

     8.4.3 V případě, že objednatel:

 • odmítne bezdůvodně převzít plnění, nebo
 • se nedostaví na smlouvou určený termín odevzdání plnění,

považuje se plnění za řádně, včas a bez vad předány dodavatelem a objednatelem převzaté:

 • dnem bezdůvodného odepření převzetí plnění, nebo
 • nedostavením se na smlouvou určený termín předání plnění.

8.4.4 Termínem předání stavby je den ukončení montáže, pokud se strany nedohodnou jinak.

     8.4.5 Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení termínu předání plnění v případě atypických a na montáž náročných staveb, o čem se zavazuje objednatele informovat před samotným uzavřením smlouvy.

     8.4.6 Objednatel bere na vědomí, že montáž / demontáž stavby může být provedena pouze v případě, že venkovní teplota prostředí neklesne pod -2 stupně Celsia a nestoupne nad 30 stupňů Celsia. Dodavatel je oprávněn v rámci řádné a včasné montáže / demontáže stavby nenastoupit či přerušit práce v případě nepříznivého počasí v následujících alternativách: teplota v den dodání během 8 hodinové změny je nižší než -2 stupně Celsia a vyšší než 30 stupňů Celsia, je silný déšť nebo silné sněžení, nadměrně silný vítr znemožňující manipulaci a montáž.

     8.4.7 Pokud dodavatel nesouhlasí s objednatelem ohledně vymknutí vad, nedodělků nebo nedostatků plnění, je povinen to uvést v předávacím protokolu podle bodu 8.4.1 těchto VOP. V případě, že neuvede o tom záznam nebo záznam odmítne podepsat, má se za to, že nemá výhrady proti zápisu objednavatele.

     8.4.8 Předávací protokol podle bodu 8.4.1 těchto VOP podepsaný objednatelem a dodavatelem je považován za dohodu o všech zápisech, opatřeních a termínech v něm uvedených s výjimkou těch bodů, u kterých strana písemně prohlásí, že s nimi nesouhlasí.

     8.4.9 Objednatel bere na vědomí, že autorizací – podpisem služby Stažení protokolu podle bodu 8.4.1 těchto VOP dodavatel může pověřit jiné osoby.

 

Článek 9

Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody

9.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele dnem převzetí věci.

9.2 Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžitě po předání věci na místě plnění určeném ve smlouvě.

 

Článek 10

Odstoupení od Smlouvy

10.1 Objednatel jako spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu, nebo ode dne uzavření smlouvy, pokud jde o smlouvu o poskytnutí služby. Objednatel může odstoupit od smlouvy i před zahájením lhůty pro odstoupení.

10.2 Právo na odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uplatnit u dodavatele písemnou formou v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (e-mail), přičemž pokud má objednatel zájem, může za účelem odstoupení vyplnit a odeslat vzorový formulář dostupný na internetové stránce dodavatele www.new.gardeon.cz a který mu bude doručen i na e-mailovou adresu objednavatele spolu s těmito VOP. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud objednavatel oznámení o odstoupení od smlouvy odeslal nejpozději v poslední den lhůty. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese objednatel.

10.3 Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které objednatel odstoupil. Od objednatele není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v § 9 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby .

10.4 Volitelné služby jako doprava zboží a montáž a demontáž stavby jsou samostatně poskytované služby, které nejsou poskytovány automaticky a objednatel si je může, ale nemusí objednat. Proto se náklady související s volitelnými službami v případech odstoupení od smlouvy nepovažují za náklady objednatele, které vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.

10.5 Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit objednateli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Při odstoupení od kupní smlouvy dodavatel není povinen vrátit objednateli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud objednatel neprokáže zaslání zboží zpět dodavateli.

10.6 Objednatel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat dodavateli nebo osobě pověřené dodavatelem k převzetí zboží. To neplatí, pokud dodavatel navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

10.7 Při odstoupení od smlouvy nese objednatel náklady na vrácení zboží dodavateli nebo osobě pověřené dodavatelem k převzetí zboží. Objednatel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

10.8 Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

10.9 Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a) poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze, 10

e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k) poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

 

Článek 11

Záruka, záruční podmínky, odpovědnost za vady

11.1 Dodavatel odpovídá za to, že věc má v době převzetí objednatelem a během záruční doby dohodnuté vlastnosti a bude řádně a bez vad způsobilá k užívání podle svého charakteru a účelu.

11.2 Pokud není písemně dohodnuto jinak, záruční doba na zboží dle kupní smlouvy je 24 měsíců. Pokud jde o smlouvu o montáži stavby, záruční doba na stavbu je 3 roky.

11.3 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci. Pokud objednatel převzal věc až po dni, do kterého měl povinnost ji převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy měl tuto povinnost.

11.4 Objednatel je v okamžiku stahování věci povinen si věc důkladně prohlédnout a případné vady jakož i nesprávnost dodaného příslušenství k věci sdělit dodavateli při přebírání věci v potvrzení o převzetí věci, resp. v předávacím protokolu.

11.5 Dodavatel odpovídá za vady na věci, které vzniknou v době trvání záruky.

11.6 Dodavatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku porušení povinností objednatele zejména:

 • mechanickým poškozením jednotlivých elementů věci,
 • chybným nebo nedbalým zacházením s věcí,
 • přetížením věci,
 • nevhodným provozním prostředím,
 • podkladem pod stavbou pořízených v rozporu s body 4.4.2 a 4.4.3 těchto VOP,
 • jakýmkoli dalším nesprávným a nevhodným mechanickým zásahem do věci.

11.7 Dodavatel rovněž neodpovídá za vady vzniklé porušením povinností objednavatele souvisejících s využitím věci, které na ní vznikly po přechodu nebezpečí škody na věci, jakož i za vady vzniklé v důsledku vnějších zásahů a vlivů třetích osob.

11.8 Objednatel bere na vědomí, že stavby zhotovené z komponentů dodávaných dodavatelem jsou ocelové, nejsou vodotěsné a dodavatel není odpovědný za fyzikální jev zvaný kondenzace, ani za průnik vody do staveb v prostoru mezi spodní hranou stěny stavby a podkladem, který si zhotovuje objednatel, ani za průnik vody v prostoru mezi těsněním sekčních garážových vrat a podkladem. V případě, že se prokáže, že reklamovaná vada věci kauzálně souvisí s vlastnostmi podle první věty tohoto bodu, bude reklamace zamítnuta.

11.9 Objednatel je povinen neprodleně po zjištění vad tyto oznámit dodavateli a uvést: číslo objednávky a popis vady (jak se projevuje). Pro rychlejší vyřízení reklamace je vhodné přiložit k reklamaci detailní fotodokumentaci vady a telefonický kontakt na odpovědnou osobu, která bude s dodavatelem komunikovat za účelem odstranění vad.

11.10 Reklamaci může objednatel uplatnit u dodavatele na adrese Turčiansky Ďur č. 49, Turčiansky Ďur 038 43. Pokud objednatel uplatní reklamaci, dodavatel nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit objednatele o jeho právech podle obecného předpisu; na základě rozhodnutí objednatele, které z práv podle občanského zákoníku použije, je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu věci na místě zhotovení , nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má objednatel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu věci za novou. Dodavatel může provést obhlídku věci za účelem náležitého objasnění reklamace, přičemž neprodleně písemně s objednatelem dohodne den a čas plánované prohlídky, na které je zákazník povinen zúčastnit se osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. V případě, že nebude možné pro neodůvodněné neposkytnutí součinnosti objednatele podle předchozí věty provést obhlídku v dohodnutý den a v dohodnutém čase, považuje se reklamace za nedůvodnou a reklamace bude zamítnuta.

11.11 Dodavatel je povinen při uplatnění reklamace vydat objednateli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím e-pošty, dodavatel je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit objednateli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; v ostatním se na reklamaci vad věci přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele.

11.12 Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má objednatel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Dodavatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Objednatel může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím dodavateli nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu věci nebo závažnost vady. Dodavatel může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bez vady, pokud to objednateli nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má objednatel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší objednateli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však objednatel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

11.13 Uplatněním reklamace je plynutí záruční doby přerušeno a plynutí pokračuje po oboustranně protokolárním potvrzení o odstranění reklamované vady.

11.14 Pokud objednavatel reklamaci uplatnil během prvních 12 měsíců od převzetí věci, může dodavatel vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od objednatele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Dodavatel je povinen poskytnout objednateli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud objednavatel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a dodavatel ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může objednatel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese dodavatel bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud objednatel odborným posouzením prokáže zodpovědnost dodavatele za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Dodavatel je povinen objednateli uhradit do 14 dnů ode dne znova uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

11.15 Objednateli zaniká právo z vad věci, jestliže vzniklé vady neoznámí řádně, včas a v souladu s VOP a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

Článek 12

Doručování

12.1 Za adresu pro doručování všech písemností se považuje adresa uvedená objednatelem v žádosti o cenovou nabídku kromě případů, kdy si strany včas písemně doručili oznámení o jiné adrese. Písemnost se považuje za doručenou i v případě jejího neúspěšného doručení, a to v den jejího vrácení odesílateli. Při písemnostech odesílaných faxem nebo e-poštou se za den doručení považuje den odeslání. Za tímto účelem se údaje uvedené ve smlouvě považují za rozhodující, pokud kterákoli smluvní strana neoznámí změnu údajů na doručování.

 

Článek 13

Ostatní ujednání

13.1 Kromě případů, výslovně uvedených v těchto VOP není ani jedna ze stran oprávněna započíst svou pohledávku vůči pohledávce druhé strany bez předem daného písemného souhlasu druhé strany, a to ani po zániku jejich obchodního vztahu.

13.2 Strany nepovažují žádné z ustanovení těchto VOP za takové, které by bylo v hrubém nepoměru k právům a povinnostem vyplývajícím z jejich závazkového vztahu nebo by mělo charakter nekalé smluvní podmínky a pokud se některé z ustanovení těchto VOP odchylují od zažitých nebo zákonem Usměrňování standardů, strany uzavřením smlouvy podle těchto VOP potvrzují, že pro toto odchýlení existuje spravedlivý důvod, vyplývající z předmětu, povahy a okolností sjednaného plnění.

 

Článek 14

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí, nakládání s odpady

14.1 Dodavatel je povinen při realizaci plnění dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví na místě plnění a se kterým se má povinnost seznámit před realizací plnění, včetně respektování všech pokynů stavbyvedoucího a osob oprávněných ve vztahu k staveništi.

14.2 Dodavatel je povinen dodržovat právní předpisy o ochraně BOZP, předpisy o ochraně před požáry, o ochraně životního prostředí i všechny ostatní právní předpisy a technologické postupy, vztahující se na předmět plnění a jeho realizaci.

14.3 Dodavatel není povinen před zahájením realizace plnění prokázat objednateli všechny potřebné licence, certifikáty, povolení apod. a potvrzení o absolvování školení, které ve smyslu platných právních a technologických předpisů jsou potřebné k provádění činnosti, která je předmětem plnění, pokud si je objednatel sám písemně nevyžádá.

14.4 V zájmu zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci objednatel není oprávněn vstupovat na staveniště v průběhu provádění montážních prací.

 

Článek 15

Informace o možnosti využití alternativního řešení sporů

15.1 Objednatel má právo obrátit se na dodavatele s žádostí o nápravu (e-mailem na info@new.gardeon.cz), pokud není spokojen se způsobem, jakým dodavatel vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že dodavatel porušil jeho práva. Pokud dodavatel odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, objednavatel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona 391/2015 CFU Návrh může objednatel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 CFU Seznam subjektů ARS je možné nalézt na stránkách Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk

15.2 Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

15.3 Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, resp. dodavatelem, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

 

Článek 16

Závěrečná ustanovení

16.1 Právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny těmito VOP se řídí zák.č. 40/1964 CFU Občanským zákoníkem v platném znění ve spojení s ustanoveními zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

16.2 V případě sporu a neúspěšného jednání o urovnání sporu, je na rozhodnutí ve věcech sporu příslušný obecný soud v České republice podle právních předpisů, platných na území České republiky.

16.3 Orgánem dozoru, kterému podléhá činnost dodavatele, je Slovenská obchodní inspekce se sídlem Prievozská 32 827 99 Bratislava a Inspektorát SOI pro Ústecký kraj, se sídlem: Predmestská 71, 011 79 Žilina 1, www.soi.sk, www.soi.sk/sk /Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.

16.4 Osobní údaje objednatele jsou zpracovávány v souladu se zák. č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednavatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Vypracoval: Ing. Martin Choleva, Marek Choleva, Marián Choleva  – jednatelé společnosti 3PO SLOVAKIA, s.r.o.

V Martine, dne 5.4.2018