Záruční podmínky

Záruky a reklamácie

Na montované stavby s omietkou resp. ich časti, poskytuje spoločnosť 3PO SLOVAKIA s.r.o. záruku 2 roky. Montovaná stavba s omietkou spolu s jej súčasťami môžete reklamovať e-mailom, osobne, písomne alebo v mieste sídla firmy. Reklamácia zo strany spoločnosti 3PO SLOVAKIA s.r.o. musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní.

Ako postupovať pri reklamácií:

Reklamáciu je možné uplatniť len v záručnej dobe, teda do uplynutia 24 mesiacov od prevzatia diela. Ak sa objaví na diele vada, je potrebné reklamáciu uplatniť bezodkladne. Ďalšie používanie diela môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie diela a môže byť dôvodom k odmietnutiu reklamácie.

Stručný návod: 

 1. Stiahnúť a odoslať vypĺňateľný  Reklamačný protokol vo formáte PDF
 2. Vyhotoviť fotodokumentáciu reklamovaných dielov a fotografie spolu s vyplneným reklamačným protokolom odoslať cez formulár, alebo na e-mail: reklamacie@garazenakluc.sk
 3. Byť súčínný v prípade potreby doplňujúcich otázok/úloh/fotografií a s reklamačným technikom spolupracovať, aby sa vzniknuté vady odstránili čo najskôr a nedošlo k ďalšiemu poškodeniu dielov.

  Reklamačný formulár

  [recaptcha]

  Záruky a reklamácie

  Záručné podmienky spoločnosti 3PO SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Nám. S. H. Vajanského 2, Martin sa vzťahujú na spotrebiteľov a uplatňujú sa zaslaním zmluvy o dielo alebo objednávky spolu s náčrtkom montovanej stavby s omietkou. Na základe našich všeobecne obchodných podmienok a za podmienok správneho užívania monotvanej stavby s omietkou spoločnosť 3PO SLOVAKIA s.r.o. odstráni vzniknuté škody, ktoré na montovaných stavbách s omietkou vznikli a ktoré preukázateľne súvisia so závadami na materiáloch alebo s výrobnými závadami a to počas primeranej doby ich užívania vykonaním opravy alebo výmenou poškodených dielov a to aj v prípade, že bude nutne vykonať uvedené úkony aj viackrát. Záručné podmienky oprávňujú spotrebiteľa k uplatneniu práv voči predávajúcemu, u kterého si montovanú stavbu s omietkou zakúpil. Pokiaľ predávajúci už neexistuje, určí spoločnosť 3PO SLOVAKIA s.r.o. iného zmluvného partnera podľa svojho uváženia. Zárukou za kvalitu montovanej stavby s omietkou preberá predávajúci záväzok, že zhotovená montovaná stavba s omietkou a jej konštrukcia bude po určenú dobu spôsobilá užívania na bežný účel a že si zachová deklarované vlastnosti. Na montované stavby s omietkou resp. ich časti poskytuje spoločnosť 3PO SLOVAKIA s.r.o. záruku 2 roky. Montovaná stavba s omietkou spolu s jej súčasťami môžete reklamovať osobne, písomne alebo v mieste sídla firmy alebo e-poštou. Reklamácia zo strany spoločnosti 3PO SLOVAKIA s.r.o. musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní.

  Záručná doba a životnosť tovaru

  Životnosť tovaru je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia ako je záručná doba. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu spotrebiteľom.

  Ako postupovať pri reklamácii

  Reklamáciu je možné uplatniť len v záručnej dobe, teda do uplynutia 24 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu spotrebiteľom. Ak sa objaví na montovanej stavbe s omietkou závada, je potrebné reklamáciu uplatniť bezodkladne. Ďalšie používanie montovanej stavby s omietkou alebo jej súčastí, ktoré môže zapríčiniť prehĺbenie vzniknutej závady môže byť dôvodom k odmietnutiu reklamácie zo strany predávajúceho. Pri uplatňovaní reklamácie zo strany spotrebiteľa je potrebné aby sa spotřebitel preukázal kúpnou zmluvou montovanej stavby s omietkou alebo objednávkou s náčrtkom u spoločnosti 3PO SLOVAKIA s.r.o. Dôvod reklamácie zákazník zasiela listom na korešpondečnú adresu sídla firmy alebo elektronicky prostredníctvom vyplneného formulára zverejneného na webových stránkach firmy. V oboch prípadoch zákazník uvádza dôvod reklamácie a stručne popíše vzniknutú závadu. Reklamačné oddelenie po prijatí reklamácie od spotrebiteľa zašle spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí reklamácie.

  Pokiaľ sa jedná o odstrániteľnú závadu, má zákazník právo na bezplatnú, včasnú a riadnu opravu. Vzniknutú závadu spoločnosť 3PO SLOVAKIA odstráni bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po vybavení reklamácie, reklamačné oddelenie spoločnosti 3PO SLOVAKIA s.r.o. zašle spotrebiteľovi potvrdenie o vybavení reklamácie.

  KOREŠPONDENČNÁ Adresa pre zasielanie reklamácii:

  3PO SLOVAKIA, s.r.o., Nám. S. H. Vajanského 2, 036 01 Martin

  Bližšie informácie:  e-mail: info@garazenakluc.sk  mobil: 0918 18 18 18

  Reklamačný poriadok

  Reklamačný poriadok upresňuje postup spotrebiteľa a spoločnosti 3PO SLOVAKIA s.r.o. v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti 3PO SLOVAKIA s.r.o. o zachovaní požadovanej kvality ponúkanej montovanej stavby s omietkou vrátane poskytnutých služieb vznikne oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie.

  Predchádzanie vzniku závad

  Pri objednaní montovanej stavby s omietkou alebo jej súčastí a služieb od spoločnosti 3PO SLOVAKIA s.r.o. je nutné, aby objednaná montovaná stavba s omietkou alebo jej súčasť presne zodpovedali objednávke spotrebiteľa. Spotrebiteľ pred zakúpením montovanej stavby s omietkou alebo jej súčastí vezme do úvahy účel využitia za ktorým predajca predáva montovanú stavbu s omietkou, prevedenie, technológiu spájania materiálov a materiálové zloženie objednanej monotvanej stavby s omietkou alebo jej súčastí.

  Využívanie montovanej stavby s omietkou dodanej spoločnosťou 3PO SLOVAKIA s.r.o. k nevhodnému účelu môže nepriaznivo ovplyvniť funkčnosť a životnosť monotvanej stavby s omietkou vrátane jej súčastí. Spotrebiteľ je povinný hneď po tom ako získa možnosť užívať montovanú stavbu s omietkou si túto stavbu dôkladne prehliadnúť a zistiť či nemá závady alebo nechýba príslušenstvo k montovanej stavbe s omietkou.

  Prevzatie montovanej stavby s omietkou bez závad potvrdzuje spotrebiteľ svojim podpisom na preberacom protokole. V prípade zistenia závad pri preberaní montovanej stavby s omietkou sa tieto závady uvedú do preberacieho protokolu. V prípade demontáže montovanej stavby s omietkou spotrebiteľom alebo treťou osobou, nenesie spoločnosť 3PO SLOVAKIA s.r.o. zodpovednosť za závady spojené s demontážou montovanej stavby s omietkou.

  Všeobecné záručné podmienky

  Práva kupujúceho zo zodpovednosti za rozpor s kúpnou zmluvou alebo objednávkou a zo zodpovednosti za vady montovanej stavby s omietkou alebo jej súčastí (ďalej len reklamácia) musia byť vždy uplatnené v súlade s reklamačným poriadkom spoločnosti 3PO SLOVAKIA s.r.o. v platnom znení, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Predávajúci je povinný oboznámiť spotrebiteľa s obsahom reklamačného poriadku vhodným spôsobom      (napr. vyvesením v predajni, ktorá sa nachádza v sídle spoločnosti 3PO SLOVAKIA s.r.o. a zverejnením na www.garazenakluc.sk ).

  Záruka sa nevzťahuje na škody na dodaných dieloch, ktoré podliehajú predčasnému opotrebovaniu v dôsledku svojho namáhania, vadných inštalačných alebo montážnych prác tretích osôb a chybného uvedenia do prevádzky alebo chybného a nedbanlivostného zaobchádzania v dôsledku neodborného namáhania na základe zlých alebo neskôrších ochranných náterov na základných náteroch alebo inej povrchovej ochrane v dôsledku vonkajších atmosférických vplyvov, zmien alebo opráv, ktoré boli vykonané spotrebiteľom alebo tretími osobami bez súhlasu spoločnosti 3PO SLOVAKIA s.r.o. a na stálosť farebných náterových vrstiev. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody na náteroch základnej farby, základných náterových vrstvách, ktoré vznikli dopravou, montážou alebo inou manipuláciou spotrebiteľa alebo tretej osoby.

  Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu a práva a povinnosti z nich vyplývajúcich sa riadia obchodným zákonníkom.

  V prípade, že spotrebiteľ zistí, že montovaná stavba s omietkou alebo jej súčasť nie sú pri prevzatí v zhode so zmluvou o dielo alebo v zhode s objednávkou alebo ak sa vyskytne závada, môže spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho reklamáciu. Za rozpor s kúpnou zmluvou, objednávkou alebo za závadu montovanej stavby s omietkou nemožno považovať a reklamáciu nemožno uplatniť v prípade, že:

  • zmena vlastností tovaru vznikla v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, nesprávneho zásahu do montovanej stavby s omietkou a jej súčastí alebo mechanického poškodenia,
  • podklad pod montovanú stavbu s omietkou je menší ako sú vonkajšie rozmery objednanej montovanej stavby s omietkou,
  • na rôznych miestach na vonkajšej strane stien montovanej stavby s omietkou sa môže nachádzať nepravidelná zrnitosť omietky,
  • spojovacie šróby pretŕčajú,
  • podklad pod montovanú stavbu je krivý,
  • zateká medzi spodnou hranou steny montovanej stavby a podkladom pod montovanú stavbu s omietkou,
  • na strope sa vytvárajú kondenzačné kvapky,
  • sa týka chyby, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena,
  • ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala montovaná stavba s omietkou alebo jej súčastí pri prevzatí spotrebiteľom,
  • tovar už je úplne opotrebovaný v rámci svojej úžitkovej hodnoty.

  Uplatnenie reklamácie

  Reklamáciu je nutné uplatniť písomnou formou vrátane detajlnej fotodokumentácie na korešpondečnej adrese firmy 3PO SLOVAKIA s.r.o. alebo elektronicky na adrese info@garazenakluc.sk.

  Pokiaľ sa dodatočne ukáže, že reklamácia bola neoprávněná, v takom prípade je spotrebiteľ povinný uhradiť firme 3PO SLOVAKIA s.r.o. všetky vzniknuté náklady súvisiace s neoprávnenou reklamáciou. Jedná sa predovšetkým o náklady spojené so mzdou pracovníkov, materiálom a dopravou. Všetky zistené závady je spotrebiteľ povinný bez meškania písomne oznámiť predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od okamžiku kedy získal možnosť užívať montovanú stavbu s omietkou.

  Predávajúci zodpovedá za závady na montovanej stavbe s omietkou, ktoré vzniknú v dobe trvania záruky. Predávajúci však nezodpovedá za závady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností spotrebiteľom napr. mechanické poškodenie, chybné alebo nedbanlivostné nakladanie s montovanou stavbou s omietkou alebo jej súčastí, preťažením, nevhodným prevádzkovým prostredím, nedostatočnými stavebnými prácami zo strany objednávateľa a nesplnením povinností podľa týchto všeobecno obchodných podmienok súvisiacich s využitím montovanej stavby s omietkou, ktoré na nej vznikli po prechode nebezpečia škody na monotvanej stavbe s omietkou v dôsledku prepravy, vonkajších zásahov a vplyvov tretích osôb, za ktoré predávajúci nezodpovedá.

  Skryté závady montovanej stavby s omietkou za ktoré zodpovedá predávajúci zo záruky je spotrebiteľ povinný bezodkladne po ich zistení písomne oznámiť predávajúcemu resp. jemu poverenej osobe najneskôr do 48 hodín od ich zistenia. Spotrebiteľovi zanikajú práva zo zistených závad z monotvanej stavby s omietkou a jej súčastí ako aj zo závad, na ktoré sa vzťahuje záruka, ktoré spotrebiteľ neoznámi v súlade so všeobecno obchodnými podmienkami predávajúceho prípadne spotrebiteľ nezistil tieto závady pričom boli zistiteľné pri vynaložení odbornej práce, pretože spotrebiteľ nevykonal prehliadku v súlade so všeobecne obchodnými podmienkami predávajúceho alebo ju nevykonal s náležitou odbornou starostlivosťou.

  Spotrebiteľ by mal uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení závady. V prípade, že spotrebiteľ bude montovanú stavbu s omietkou alebo jej súčastí po zistení závady naďalej používať a spôsobí tak rozsiahlejšie poškodenie, nebude reklamácia uznaná. Predávajúci je povinný zabezpečiť prítomnosť pracovníka povereného vybavovať reklamácie v sídle spoločnosti 3PO SLOVAKIA s.r.o. po celú prevádzkovú dobu, ktorá je v pracovné dni od 8:00 do 15:30 hod.

  Spotrebiteľ je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn. doloží číslo zmluvy o dielo, preberací protokol o dodanej alebo zrealizovanej montovanej stavby s omietkou. Vyššie uvedené náležitosti doloží spotrebiteľ kópiou zmluvy o dielo alebo preberacieho protokolu.

  Záručná doba

  Lehota pre uplatnenie reklamácie (záručná doba) je 24 mesiacov a začína plynúť v okamihu prevzatia montovanej stavby s omietkou spotrebiteľom – podpísaním preberacieho protokolu, pokiaľ nie je osobitným právnym predpisom stanovená dlhšia záručná doba.

  U použitej monotvanej stavby s omietkou alebo jej súčasti môže byť záručná doba skrátená až na 12 mesiacov. Predávajúci je však povinný túto skutočnosť s kupujúcim dohodnúť a dohodnutú záručnú dobu uviesť na doklade o predaji montovanej stavby s omietkou prípadne na inom dokumente, ktorý súvisi s predajom montovanej stavby s omietkou. Právo na reklamáciu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe. Doba od okamihu uplatnenia reklamácie do doby, kedy je spotrebiteľ povinný montovanú stavbu s omietkou alebo jej súčastí po skončení opravy prevziať sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene monotvanej stavby s omietkou alebo jej súčastí, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia monotvanej stavby s omietkou alebo jej súčastí.

  Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t. j. dobou, počas ktorej môže montovaná stavba s omietkou alebo jej súčasti pri správnom užívaní a údržbe, vzhľadom k svojim vlastnostiam, účelu a intenzite užívania vydržať.

  Vybavenie reklamácie

  Predávajúci je povinný o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie závady.

  Predávajúci je povinný do 48 hodín od doručenia oznámenia o závade monotovanej stavby s omietkou alebo jej časti o oprávnenosti reklamácie spotrebiteľa rozhodnúť alebo pokiaľ nie je možné o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť bez obhliadky montovanej stavby s omietkou tak v uvedenej dobe predávajúci uskutočni obhliadku montovanej stavby s omietkou.

  Spotrebiteľ poskytne predajcovi súčinosť aby obhliadku montovanej stavby s omietkou mohol uskutočniť. Pokiaľ bude reklamácia oprávnená, predávajúci v čase potrebnom pre rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie podľa VOP určí lehotu a spôsob odstránenia závady. V prípade iných závad môže tieto závady odstrániť opravou, úpravou alebo výmenou v primeranej lehote odpovedajúcej vynaloženej práci a poveternostným podmienkam podmieňujúcim technologické a montážne procesy, pričom určenie spôsobu odstránenia závady je na predávajúcom.

  Nároky spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy alebo uplatnenie zľavy z ceny monotvanej stavby s omietkou sú vylúčené pokiaľ je v technických možnostiach predávajúceho odstrániť nedostatky monotvanej stavby s omietkou. Nedostatky, ktoré sa dajú odstrániť a neobmedzujú užívanie monotvanej stavby s omietkou ale len znižujú hodnotu stavby, oprávňujú predávajúceho uplatniť zľavu z ceny monotvanej stavby s omietkou odpovedajúcej výške skutočného zníženia ceny monotvanej stavby s omietkou.

  Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť pri vybavovaní reklamácie alebo ním poverených osôb prístup k montovanej stavbe s omietkou a poskytnúť súčinnosť tak aby mohol predávajúci opraviť závady na montovanej stavbe s omietkou. Nepatrné rozmerové odchýlky sú výrobne technicky podmienené a nie sú kvalifikované ako nedostatok montovanej stavby s omietkou. Z uvedeného dôvodu sú nároky každého druhu z tohto dôvodu vylúčené.

  Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie čas a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytknutých závad, spôsob a lehotu vybavenia reklamácie.

  Reklamácia vrátane odstránenia závady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí uvedenej lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o závadu, ktorú nemožno odstrániť.

  Predávajúci je oprávnený rozhodnúť o reklamácii sám a nie je povinný vyhovieť žiadosti spotrebiteľa o posúdenie oprávnenosti reklamácie treťou osobou. Predávajúci je ďalej oprávnený rozhodnúť sám o spôsobe vykonania záručnej opravy. Spotrebiteľ nemôže bez súhlasu predávajúceho odovzdať tovar na opravu tretej osobe. V takom prípade stráca spotrebiteľ nárok na bezplatné vykonanie opravy.

  Spotrebiteľ je povinný prevziať si montovanú stavbu s omietkou k dátumu uvedenom na potvrdení o vybavení reklamácie.

  Rozpor s kúpnou zmluvou

  V prípade, že montovaná stavba s omietkou a jej súčasti pri prevzatí spotrebiteľom nie sú v zhode so schválenou objednávkou a náčrtkom, má spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol montovanú stavbu s omietkou do stavu zodpovedajúceho schválenej objednávke a náčrtku, a to podľa požiadavky spotrebiteľa buď výmenou montovanej stavby s omietkou alebo jej opravou. Pokiaľ nie je možné aplikovať uvedený postup, môže spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny montovanej stavby s omietkou alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci o rozpore s kúpnou zmluvou alebo objednávkou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou alebo objednávkou sám spôsobil.

  Rozpor s kúpnou zmluvou alebo objednávkou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia montovanej stavby s omietkou a jej súčastí sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí ak to neodporuje povahe montovanej stavbe s omietkou alebo ak sa nepreukáže opak.

  Odstrániteľné závady

  Chyby, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita montovanej stavby s omietkou a oprava môže byť riadne vykonaná v stanovenej lehote, sú závady odstrániteľné. Posúdenie charakteru závady prislúcha predávajúcemu. Predávajúci je povinný v takom prípade závadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť a montovanú stavbu s omietkou opraviť. Kupujúci môže požadovať výmenu monotvanej stavby s omietkou len v prípade, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je vyššie uvedený postup možný, môže spotrebiteľ žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

  V prípade, že sa u montovanej stavby s omietkou alebo jej súčastí prejaví rovnaká odstrániteľná závada i po predchádzajúcích najmenej dvoch opravách alebo ak sa vyskytnú pri montovanej stavbe s omietkou súčasne aspoň tri odstrániteľné závady, má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o závadu neodstrániteľnú.

  Neodstrániteľné závady

  Závady, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu monotvanej stavby s omietkou, sú závady neodstrániteľné. Spotrebiteľ je v takomto prípade oprávnený požadovať výmenu montovanej stavby s omietkou alebo jej časti alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade inej neodstrániteľnej závady, ktorá však nebráni v jej užívaní, vzniká spotrebiteľovi právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

  Riešenie sporov

  V prípade, že predávajúci reklamáciu odmietne ako neoprávnenú, alebo ak dôjde v priebehu reklamačného konania k inému sporu, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na súdneho znalca a vyžiadať si u neho posudok o oprávnenosti reklamácie. V prípade, že vyššie uvedený znalecký posudok predávajúci neuzná, prípadne predloží kupujúcemu posudok s odlišným výrokom, majú obe strany právo obrátiť sa na príslušný súd.

   

  V Martine dňa 2.1.2017, platné do odvolania.