Ikona telefonu +420 210 012 222 Po - Pá 7:30 - 17:00
Ikona shopu Vyzkoušejte náš
e-shop »

Záruční a reklamační podmínky

Internetový obchod na adrese www.new.gardeon.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován společností GARDEON s.r.o. se sídlem Turčiansky Ďur 49, 038 43 Turčiansky Ďur, IČO: 47 033 291, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č. 58559 / L (dále jen „dodavatel“).

Kontaktní údaje na dodavatele:

Název: GARDEON s.r.o.

Sídlo: Václavské Náměstí 2132/47, 110 00 Praha 1, Česká republika

Tel. číslo: +420 210 012 222

E-mailová adresa: info@gardeon.cz

V tomto reklamačním řádu je shrnut postup při uplatňování reklamací spotřebiteli a jejich vyřizování. Tento reklamační řád je součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti GARDEON s.r.o. V tomto reklamačním řádu je shrnut postup při uplatňování reklamací spotřebiteli a jejich vyřizování. Informace o reklamacích naleznete také ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti GARDEON s.r.o. a v zákoně č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

  Reklamační formulář

  Za co neseme odpovědnost?

  Společnost GARDEON s.r.o. odpovídá za to, že věc má v době převzetí objednatelem a během záruční doby dohodnuté vlastnosti a bude řádně a bez vad způsobilá k užívání podle svého charakteru a účelu. GARDEON s.r.o. odpovídá za vady na věci, které vzniknou v době trvání záruky. Reklamovat můžete také služby, které jsme Vám poskytli.

  Záruční doba na zboží dle kupní smlouvy je 24 měsíců, pokud jde o smlouvu o montáži stavby, záruční doba na stavbu je 3 roky (pokud není zvláštním právním předpisem stanovena delší záruční doba). Pokud jde o dodání použité věci, záruční doba je 12 měsíců.

  Uplatněním reklamace je plynutí záruční doby přerušeno a plynutí pokračuje po ukončení reklamačního řízení.

  Záruční dobu nelze zaměňovat s životností věci, t. j. dobou, během níž může věc nebo její součásti při správném užívání a údržbě vzhledem ke svým vlastnostem, účelu a intenzitě užívání, vydržet. Životnost zboží je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním používání může být životnost kratší než je záruční doba.

  Za jaké vady neodpovídáme?

  Společnost GARDEON s.r.o. neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku porušení povinností objednatele zejména:

  ▪ mechanickým poškozením jednotlivých elementů věci,

  ▪ chybným nebo nedbalým zacházením s věci,

  ▪ přetížením věci,

  ▪ nevhodným provozním prostředím,

  ▪ podkladem pod stavbou pořízených v rozporu s body 4.4.2 a 4.4.3 VOP,

  ▪ jakýmkoliv dalším nesprávným a nevhodným mechanickým zásahem do věci.

  GARDEON s.r.o. rovněž neodpovídá za vady vzniklé porušením povinností objednavatele souvisejících s využitím věci, které na ní vznikly po přechodu nebezpečí škody na věci, jakož i za vady vzniklé v důsledku vnějších zásahů a vlivů třetích osob.

  Stavby zhotovené z komponentů dodávaných společností GARDEON s.r.o. jsou ocelové, nejsou vodotěsné a GARDEON s.r.o. není odpovědná za fyzikální jev zvaný kondenzace, ani za průnik vody do staveb v prostoru mezi spodní hranou stěny stavby a podkladem, který si zhotovuje objednatel ani za průnik vody v prostoru mezi těsněním sekčních garážových vrat a podkladem. Také nepatrné rozměrové odchylky jsou výrobně technicky podmíněné a nejsou kvalifikované jako nedostatek věci. V případě, že se prokáže, že reklamovaná vada kauzálně souvisí s vlastnostmi podle předchozích vět, bude reklamace zamítnuta.

  Na věci se mohou ukázat následující jevy a vlastnosti, za které společnost GARDEON s.r.o. neodpovídá jako za vady:

  – nepravidelná zrnitost omítky (na různých místech na vnější straně stěn montované stavby s omítkou se může nacházet nepravidelná zrnitost omítky),

  – výhřezem spojovacích šroubů,

  – zatékání mezi spodní hranou stěny montované stavby a podkladem pod montovanou stavbou,

  – vytváření kondenzačních kapek na stropě.

  Využívání montované stavby dodané společností GARDEON s.r.o. na nevhodný účel může nepříznivě ovlivnit funkčnost a životnost montované stavby včetně jejích součástí. V případě montáže či demontáže montované stavby objednatelem nebo třetí osobou nenese společnost GARDEON s.r.o. odpovědnost za vady vzniklé v souvislosti s nesprávnou montáží či demontáží montované stavby.

  Záruka se nevztahuje na škody na dodaných dílech, které podléhají předčasnému opotřebení v důsledku svého namáhání, vadných instalačních nebo montážních prací třetích osob a chybného uvedení do provozu nebo nedbalosti zacházení v důsledku neodborného namáhání na základě špatných nebo pozdějších ochranných nátěrů na základních nátěrech nebo jiné povrchové ochraně v důsledku vnějších atmosférických vlivů, změn nebo oprav, které byly provedeny objednatelem nebo třetími osobami bez souhlasu společnosti GARDEON s.r.o. a na stálost barevných nátěrových vrstev. Záruka se rovněž nevztahuje na škody na nátěrech základní barvy, základních nátěrových vrstvách, které vznikly dopravou, montáží nebo jinou manipulací objednatele nebo třetí osoby.

  Reklamace nebude uznána jako oprávněná ani v případě, pokud se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena, nebo pokud jde o použitou věc a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které měla věc nebo její součásti při převzetí objednatelem.

  Jak postupovat po zjištění vady?

  Neprodleně po zjištění vad, které chcete reklamovat, tyto vady oznamte společnosti GARDEON s.r.o. Můžete tak učinit osobně v sídle naší společnosti na adrese: Turčiansky Ďur 49, 038 43 Turčiansky Ďur, písemně na adresu sídla naší společnosti, elektronicky na adrese: info@new.gardeon.cz nebo telefonicky na tel.č. 0903 18 18 18 a uvést: číslo objednávky a popis vady (jak se projevuje). Pro rychlejší vyřízení reklamace je vhodné, abyste k reklamaci přiložili detailní fotodokumentaci vady a telefonický kontakt na odpovědnou osobu, která bude s GARDEON s.r.o. komunikovat za účelem vyřízení reklamace. Reklamaci je třeba uplatnit neprodleně, protože další používání věci může zapříčinit prohloubení vady a / nebo znehodnocení věci.

  Reklamaci můžete uplatnit například vyplněním a odesláním formuláře, který najdete na naší stránce v sekci Dokumenty ke stažení.

  Po tom, když uplatníte reklamaci:

  – zaměstnanec GARDEON s.r.o. nebo určená osoba vás poučí o vašich právech podle obecného předpisu;

  – na základě vašeho rozhodnutí, která z práv podle občanského zákoníku si uplatňujete, určíme způsob vyřízení reklamace a to ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu věci na místě plnění, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace;

  – po určení způsobu vyřízení reklamace, reklamaci vyřídíme ihned, v odůvodněných případech můžeme reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

  Při uplatnění reklamace vám vydáme potvrzení.

  Pokud nedodržíme lhůtu na vyřízení reklamace, máte právo od smlouvy odstoupit nebo žádat výměnu věci za novou.

  Za účelem náležitého objasnění reklamace někdy potřebujeme provést obhlídku věci a vady, a to i za vaší účasti (případně za účasti vámi pověřené osoby). Termín této prohlídky si s vámi dohodneme. V případě, že bezdůvodně neumožníte provést obhlídku, reklamační řízení nebude moci být zahájeno a posouzeno. Zahájení reklamačního řízení je podmíněno prokázáním se o koupi věci nebo služby a dodáním, resp. zpřístupněním věci společnosti GARDEON s.r.o. nebo jím určené osobě.

  Jak může být reklamace vyřízena?

  Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, bez zbytečného odkladu takovou vadu odstraníme. Přesný termín odstranění si dohodneme podle vašich i našich možností. Namísto odstranění vady můžeme vždy vyměnit vadnou věc za bez vady, pokud vám to nezpůsobí závažné potíže, a stejně tak i vy nám můžete navrhnout raději výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, avšak pouze pokud nám takovou výměnou nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu věci nebo závažnost vady.

  Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, máte právo na výměnu věci nebo můžete od smlouvy odstoupit. Právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy máte i tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.

  Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, tedy takové, které nebrání užívání věci, máte právo na přiměřenou slevu z ceny plnění.

  Vaše výše uvedená práva z vad zanikají, jestliže vzniklé vady neoznámíte řádně, včas a v souladu s VOP a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  Reklamační řízení je ukončeno předáním opravené věci, výměnou věci, vrácením ceny plnění, vyplacením přiměřené slevy z ceny plnění, za vyřízení reklamace se považuje také písemná výzva k převzetí plnění nebo odůvodněné zamítnutí reklamace.

  Jaký je postup při zamítnutí reklamace?

  Postup při zamítnutí reklamace stanovuje zákon č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

  Pokud reklamaci uplatníte během prvních 12 měsíců od převzetí věci, můžeme vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení od vás nemůžeme vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace vám poskytneme nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

  Pokud reklamaci výrobku uplatníte po 12 měsících od koupě a my ji zamítneme, v dokladu o vyřízení reklamace vám uvedeme, komu můžete zaslat věc (zboží) na odborné posouzení. Pokud je věc zaslána na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady snášíme my bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud odborným posouzením prokážete naši odpovědnost za vadu, můžete reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace jsme povinni vám uhradit veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

  Informace o možnosti využití alternativního řešení sporů

  Jako spotřebitel máte právo obrátit se na nás s žádostí o nápravu (e-mailem na info@new.gardeon.cz), pokud není spokojen se způsobem, jakým jsme vybavili vaši reklamaci nebo pokud se domníváte, že jsme porušili vaše práva. Pokud odpovíme na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání, máte právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona 391/2015 CFU Návrh můžete podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 CFU Seznam subjektů ARS je možné nalézt na stránkách Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk Stížnost lze podat i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, resp. dodavatelem, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 500 Kč. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 125 Kč s DPH.

  V Turčianském DURE, dne 7.1.2019