Ikona telefonu +420 210 012 222 Po - Pá 7:30 - 17:00
Ikona shopu Vyzkoušejte náš
e-shop »

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) společnosti GARDEON s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti GARDEON s.r.o.

Ochrana soukromí našich zákazníků nebo potenciálních zákazníků při zpracování osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Při zpracovávání vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy a zajišťujeme jejich ochranu v maximální možné míře. Všichni návštěvníci této internetové stránky najdou na tomto místě potřebné informace týkající se zpracování osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady„) vám poskytnou informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, jaké máte práva a jak nás můžete kontaktovat, pokud máte otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů. Zásady jsou součástí všeobecných obchodních podmínek společnosti GARDEON s.r.o. Doporučujeme vám, abyste si informace obsažené v těchto Zásadách důkladně přečetli.

1. O nás

Společnost GARDEON s.r.o. (Dále jako „GARDEON„) se zaměřuje zejména na zhotovování montovaných garáží, zahradních domků nebo přístřešků, včetně následné komplexní podpory svých produktů v rámci zajišťování záručního a pozáručního servisu.

Při zpracovávání vašich osobních údajů se řídíme právními předpisy České republiky, a to především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR„), zákonem č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů, jakož i dalšími právními předpisy (dále jako „Zákon„).

Provozovatelem informačních systémů, v nichž jsou zpracovávány osobní údaje našich zákazníků a dalších subjektů je společnost GARDEON s.r.o. se sídlem Václavské Náměstí 2132/47, 110 00, Praha 1, IČO: 179 84 718, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Praha, Spisová značka C 379664/MSPH Městský soud v Praze.

2. Jaké údaje o vás zpracováváme?

Za osobní údaj se považuje takový údaj, na jehož základě je možné identifikovat konkrétní fyzickou osobu. To znamená, že nejde jen o známé identifikátory jako jméno, příjmení, či datum narození. GDPR definuje osobní údaj jako jakékoliv informace, které vedou k určení fyzické osoby. Každá fyzická osoba, které se osobní údaje týkají, se považuje za dotčenou osobu s příslušnými právy k osobním údajům.

V GARDEON zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom vám uměli poskytnout profesionální služby, přičemž rozsah těchto osobních údajů je determinován potřebami našeho obchodního vztahu. V tomto smyslu potřebujeme od vás pouze údaje jako jsou jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo. V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, seznam, resp. rozsah údajů je přesně uveden přímo v souhlasu, a to v míře nezbytné pro splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

3. Proč potřebujeme vaše osobní údaje?

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu, přičemž většina zpracovávání je odůvodněna tím, že tyto údaje potřebujeme za účelem poskytnutí naší služby vůči vám jako našim zákazníkům.

Plníme si povinnosti vyplývající nám z příslušných právních předpisů

 • Jsme povinni identifikovat vás při zaevidování objednávky na vaše jméno ohledně našeho produktu.
 • Při platebních transakcích jsme povinni poskytnout přijímající nebo předávající platební instituci informace.
 • Jsme také povinni odpovídat na dožádání soudů, exekutorů, orgánů činných v trestním řízení a jiných příslušných orgánů, které souvisejí především s trestnými a vyšetřováním podle trestního řádu či civilním soudního řádu.

V uvedených případech zpracováváme vaše osobní údaje proto, že nám tuto povinnost ukládá příslušný právní předpis, na jehož základě postupujeme. Je jím například zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory.

Vyhodnocujeme podmínky poskytnutí našich produktů

Před uzavřením smlouvy na určitý produkt je třeba, abychom zpracovali určité údaje s cílem vybavit vaši objednávku.

4. Na jaký účel zpracováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme jen v nezbytném rozsahu na příslušný účel. Většina našich zpracovatelských operací je odůvodněných tím, že vaše osobní údaje potřebujeme za účelem realizace naší služby v podobě dodání a / nebo montáže vámi zakoupeného produktu. Osobní údaje za účelem uzavření a plnění našeho smluvního vztahu tedy získáváme od vás. Je proto důležité, abyste nám poskytli úplné, správné, aktuální a pravdivé osobní údaje.

Vaše osobní údaje zpracováváme v GARDEON pro různé účely, a to především pro účely, které spadají do následujících kategorií:

 • identifikace a ověření identifikace zákazníků
 • uzavírání a plnění smluvních vztahů (prodej zboží, montáž)
 • péče o zákazníky
 • plnění povinností vyplývajících GARDEON ze zvláštních právních předpisů

4.1 Registrace zákazníků přes Facebook

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a na příslušný účel. Stejně to je i v případě, že se registrujete v rámci našeho profilu na Facebooku, kde uveřejňujete reference na naše služby. Na tomto profilu jsou zároveň fotografie našich realizací, které jsme se souhlasem našich zákazníků zveřejnili. Vaše osobní údaje jste v této souvislosti již poskytli společnosti Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Na naší webové platformě, www.new.gardeon.cz, využíváme také služby Facebook Custom Audience a Facebook Pixel jako produkty společnosti Facebook. Uvedené služby vytvářejí přímé spojení se servery Facebooku. Informace o tom, že jste navštívili naši webovou stránku je tedy přenášena do společnosti Facebook. Facebook zároveň přidělí tyto informace vašemu osobnímu uživatelskému účtu, v případě že takový účet máte a jste v rámci něj přihlášen. V případě, že nejste uživatel Facebooku, nebo nejste přihlášen k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, při návštěvě našich webových stránek, nebude tato návštěva k žádnému Facebook účtu přiřazena. Další informace o ochraně vašeho soukromí na Faceboku najdete v rámci pravidel ochrany soukromí Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/.

5. Chráníme vaše údaje

V GARDEON platí striktní pravidla, která upravují podmínky, za kterých mají naši zaměstnanci, resp. jiné oprávněné osoby přístup k vašim osobním údajům, jakož i to, které osobní údaje mohou zpracovávat. Osobní údaje dotčených osob nejsou zpřístupňovány mimo GARDEON s výjimkou případů, kdy jsme oprávněni tak postupovat na základě příslušného právního předpisu (např. Pokud nás o to požádá policie, či daňový úřad).

Osobní údaje zpracováváme s použitím manuálních, jakož i automatizovaných prostředků zpracování v rámci svých informačních systémů, které jsou zabezpečeny a chráněny v souladu s příslušnými bezpečnostními standardy a předpisy o ochraně osobních údajů.

Oprávnění zpracovávat osobní údaje jménem GARDEON vyplývá zaměstnancům GARDEON z pracovněprávního vztahu s GARDEON, jakož i ze všeobecně závazných právních předpisů. Naši zaměstnanci mají přísně regulovaná přístupová oprávnění do jednotlivých systémů, v nichž jsou zpracovávány osobní údaje našich zákazníků.

Při zpracovávání vašich údajů jsme povinni dodržovat určité povinnosti. Mezi nejdůležitější povinnosti, které dodržujeme, patří:

 • Zpracováváme a shromažďujeme vaše osobní údaje pouze na jednoznačné a zákonné účely, a to pouze po dobu dosažení účelu, na který jsme tyto osobní údaje získali.
 • Vědomě a neoprávněně nezasahujeme do vašeho práva na ochranu soukromí.
 • Chráníme vaše osobní údaje před ztrátou, zničením a zneužitím.
 • Všichni naši zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí, osobní údaje zákazníků nesmí poskytovat třetím stranám.

6. Kam putují vaše osobní údaje (kategorie příjemců)

Vaše osobní údaje nejsou zpřístupňovány mimo GARDEON s výjimkou případů, kdy nám takový postup vyplývá z vámi uděleného souhlasu nebo příslušného právního předpisu. To znamená, že Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo poskytnuty dalším třetím osobám, resp. příjemcům, pokud nám tuto povinnost ukládá přímo zákon, přímo vykonatelný právně závazný akt Evropské unie nebo mezinárodní smlouva, kterou je Slovenská republika vázána.

7. Jaká máte práva?

Máte právo přístupu k vašim údajům

Máte právo požadovat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto údajům a následující informace:

 • totožnost a kontaktní údaje GARDEON
 • účely zpracování
 • kategorie osobních údajů
 • kategorie příjemců Vašich údajů
 • zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu
 • doby zpracování údajů
 • informace o zdroji, ze kterého jsme získali Vaše osobní údaje
 • informaci o právech namítat, vymazat, omezit, přenést osobní údaje.

Máte právo na opravu vašich údajů

Může se stát, že některé informace, které o vás vedeme, nejsou nebo přestaly být správně. Bez vaší součinnosti se však přirozeně neobejdeme. Z uvedeného důvodu je důležité, abyste nás o každé změně svých osobních údajů neprodleně informovali. Jak dotčená osoba jste totiž zodpovědný / -á za správnost, aktuálnost, úplnost a pravdivost osobních údajů, které jste poskytli GARDEON.

Jako náš zákazník máte právo na opravu svých nesprávných a neaktuálních osobních údajů v našich informačních systémech. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat, pokud jste zjistili, že o vás vedeme nesprávné nebo zastaralé informace, zejména pokud jde o adresu pro doručování zakoupeného zboží, a jiných kontaktních údajů.

Máte právo nesouhlasit proti zpracovávání vašich údajů

V případě, že nesouhlasíte, abychom v určitých případech zpracovávali Vaše osobní údaje, máte právo namítat proti takovému zpracování. Vaše právo nesouhlasit vám přísluší především v případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje pro potřeby oprávněného zájmu na naší straně.

Máte právo žádat omezení zpracování vašich údajů

Za určitých okolností může nastat situace, že vaše osobní údaje již dále není důvod zpracovávat. V takovém případě budeme na základě vaší žádosti muset přistoupit k omezení dalšího zpracování vašich dat.

Máte právo na vymazání vašich údajů

Pokud se domníváte, že určité údaje týkající se vaší osoby jsou u nás nezákonně zpracovávány, máte právo požadovat od nás, abychom označené údaje vymazali. V této souvislosti jste jako zákazník povinen prokázat na základě relevantních dokladů nezákonnost zpracování.

Máte právo na přenos vašich údajů

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, máte právo získat v elektronické podobě ve strukturovaném formátu. Máte právo od nás požadovat, abychom vaše údaje přenesli jinému subjektu, který v žádosti doručené na: info@new.gardeon.cz, řádně označíte včetně emailové adresy třetí strany.

Jak si uplatníte vaše práva k osobním údajům

Všechny vaše práva k osobním údajům si můžete v GARDEON uplatnit zasláním žádosti na:

Emailovou adresu: info@new.gardeon.cz

Korespondenční adresu: GARDEON s.r.o, Václavské Náměstí 2132/47, 110 00 Praha 1, Česká republika

GARDEON má na vyřízení žádosti lhůtu jeden měsíc od data obdržení žádosti. Uvedená lhůta může být v případě potřeby prodloužena o další dva měsíce přihlédnutím komplexnost žádosti a počet žádostí. GARDEON informuje o každém takovém prodloužení žadatele do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody zmeškání. Žadatel bude v takovém případě informován o prodloužení lhůty formou, jakou zvolil pro doručení odpovědi na jeho žádost.

Informace požadované žadatelem v rámci žádosti se poskytují bezplatně. Pokud je žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména pro její opakující se povahu, GARDEON má právo buď: i) požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo oznámení nebo k uskutečnění požadovaného opatření nebo ii) odmítnout jednat na základě žádosti.

Právo podat stížnost orgánu dozoru

Pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv k osobním údajům nebo k porušení podmínek zpracování Vašich údajů, máte právo obrátit se se stížností na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR se sídlem: Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

8. Jak dlouho zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme a chráníme po dobu stanovenou platnými právními předpisy, resp., Pokud jde o osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu, po dobu, na kterou jste nám udělili svůj souhlas. Doby uchovávání se liší v závislosti na konkrétním účelu, na který osobní údaje zpracováváme.

Předpokládané doby uchovávání osobních údajů:

Účel:

Právní základ

Doba uchovávání po splnění účelu / dodání služby

Správa zákaznických objednávek

Plnění smlouvy

Oprávněný zájem

10

Registrace a identifikace zákazníků

Plnění smlouvy

5

Správa smluvního vztahu se zákazníkem

Plnění smlouvy

5

Uplatňování právních nároků – reklamace

Oprávněný zájem Plnění smlouvy

5

Daně a účetnictví

Zákon

10

9. Zpracování údajů prostřednictvím Cookies a dalších nástrojů

9.1 Cookies

O návštěvnících a uživatelích naší internetové stránky www.new.gardeon.cz jsme oprávnění shromažďovat a jiným způsobem zpracovávat údaje pomocí nástrojů sloužících na automatizované shromažďování údajů, zejména souborů cookies, protokolů a jiných běžně používaných nástrojů pro získávání informací prostřednictvím internetové stránky.

Pod pojmem cookie je možné představit si malé množství údajů, které jsou jako soubor odeslány do počítače (tabletu, smartphonu) z internetové stránky, kterou právě navštěvujete. V počítači se soubor údajů uloží a při každé další návštěvě stejné webové stránky odešle počítač informaci našemu serveru.

Většina internetových stránek, včetně té naší, využívá cookies. Smyslem cookies je usnadnit a zpříjemnit vám používání naší internetové stránky. Soubor cookie totiž umožní webové stránce rozpoznat, zda jste ji už v minulosti navštívili a o kterou sekci jste měli zájem. Zároveň jsou to právě cookies, díky kterým si můžete uložit své uživatelské nastavení jako rozpoznání jazyka či zapamatování vašeho přihlašovacího jména. Pomocí cookies uchováváme údaje, které nespojujeme s vaší osobou a prostřednictvím získaných údajů nerealizujeme identifikaci zákazníka. Použití souborů cookies není pro vás nebezpečné, cookies nemohou přenášet viry ani číst údaje z harddisku zařízení.

Návštěvou naší internetové stránky automaticky vyjadřujete svůj souhlas s použitím této technologie. Tento postup vyplývá z § 55 odst. 5 zákona č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, podle kterého se za souhlas pro tento účel považuje i použití příslušného nastavení webového prohlížeče nebo jiného počítačového programu.

Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na svobodné vůli každého uživatele webové stránky. Soubory cookies můžete svobodně vymazat nebo předem nastavit váš internetový prohlížeč tak, aby přijímání souborů cookies buď odmítal, nebo vás upozorňoval, když se server snaží zaslat vám cookie. Pak se však může stát, že webové stránky, které jsou na podpoře cookies závislé, nebudou fungovat tak, jak byste si představovali, nebo že části stránek pro vás nebudou dostupné.

Využíváme trvalé soubory cookies, které nám pomáhají identifikovat vaše zařízení při opětovné návštěvě Internetových stránek a umožňují tak poskytovat služby vašim očekáváním.

9.2 Google Analytics

Za účelem zpracování statistiky návštěvnosti na naší stránce využíváme nástroj Google Analytics jako službu poskytovanou společností Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie, Spojené státy. Google Analytics také využívají cookies. Informace o užívání této služby generované cookies souborem jsou v tomto případě přenášeny a ukládány na servery společnosti Google v USA. Google je oprávněn tyto informace využívat pro účely vyhodnocování užívání webových stránek a vytváření reportů ohledně aktivity uživatelů těchto stránek určených pro jejich správce, jakož i pro účely poskytování dalších služeb vztahujících se k činnostem na webových stránkách. Google je oprávněn poskytnout tyto informace třetím stranám, v případě že se tak požaduje na základě právních předpisů, nebo v případě, že tato třetí strana údaje zpracovává pro Google. Google není oprávněn propojovat IP adresu uživatele stránky s jakýmikoliv jinými údaji, které má k dispozici. Používáním naší webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů ze strany Google a to způsobem uvedeným výše.

10. Okruh příjemců

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny bezdůvodně žádným subjektům. Je však třeba, aby některé osobní údaje byly zpřístupněny předem určenému okruhu příjemců osobních údajů. V případě realizace díla pro vás můžeme poskytnout Vaše osobní údaje některým subjektům, jejichž služby v procesu realizace využíváme. V případě správy a údržby našeho informačního CRM systému dochází ke zpřístupnění Vašich osobních údajů správci tohoto systému. Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze v nezbytné míře a vždy při zachování mlčenlivosti příjemce údajů v souladu s § 79 zákona. V závislosti na účelu zpracování a konkrétních okolností patří mezi typických příjemců Vašich osobních údajů:

 • poskytovatelé standardního softwarového vybavení, cloudových nebo hostingových služeb nebo technické podpory naší společnosti;
 • poskytovatelé analytických nástrojů (např. Google);
 • zaměstnanci a orgány naší společnosti;
 • instituce a orgány státní správy, kterým jsou poskytovány údaje na základě zákonů nebo zvláštních předpisů;
 • auditorské společnosti, advokátní kanceláře apod .;
 • naši subdodavatelé.

Pokud jsme požádáni orgánům veřejné moci o zpřístupnění Vašich osobních údajů, zkoumáme legislativou stanovené podmínky na jejich zpřístupnění a bez prověření, zda jsou splněny podmínky, Vaše osobní údaje neposkytujeme.

 

Vypracoval: Ing. Martin Choleva, Marek Choleva, Marián Choleva  – jednatelé společnosti GARDEON s.r.o.

V Martine, dne 1.6.2018