Ikona telefonu +420 210 012 222 Po - Pá 7:30 - 18:00

Všeobecné obchodní podmínky B2B (VOP) společnosti 3PO SLOVAKIA, s.r.o.

Článek 1

Úvodní ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy uzavřené mezi společností 3PO SLOVAKIA, s.r.o. (Dále jen „dodavatel“) a každou fyzickou osobou – podnikatelem nebo právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím elektronického obchodu, a to:
   1. kupní smlouva na zboží – komponenty stavby (dále jen „kupní smlouva“)
   2. smlouvy o poskytnutí volitelných služeb ve vztahu ke zboží zakoupenému na základě kupní smlouvy a to:
    1. o dopravě zboží,
    2. o montáži/demontáži stavby

(Dále také „smlouvy o poskytnutí služeb“ nebo jednotlivě „smlouva o poskytnutí služby“)

(Dále také jen „smlouva“)

  1. Tyto VOP se nevztahují na právní vztahy mezi dodavatelem a objednatelem, kterým je spotřebitel.
  2. Pokud dále v těchto VOP není uvedeno jinak:
   1. Plněním dodavatele se rozumí:
    1. v případě kupní smlouvy prodej zboží specifikovaného v objednávce (komponentů stavby) za podmínek podle těchto VOP,
    2. v případě zakázek na služby doprava zboží a / nebo montáž / demontáž stavby dle specifikace uvedené v objednávce za podmínek podle těchto VOP.
   2. Stavbou se rozumí montovaná stavba s omítkou různého typu (garáží, řadových garáží, zahradních domků, přístřešků, doplňkových staveb k rodinným domům a jiných staveb), na kterou se nevyžaduje stavební povolení ve smyslu zákona č. 50/1976 CFU o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
   3. Věcí se rozumí zboží – komponenty stavby a / nebo stavba.
  3. Materiály: prospekty, katalogy, výkresy, konstrukční návrhy a jiné materiály obsahující údaje o předmětu plnění se chápou jako informativní materiály, pokud nejsou výslovně dodavatelem prohlášeny za závazné. Dodavatel si ponechává vlastnické a autorské právo ke katalogům, internetovému obsahu, vlastním provedením fotografií plnění, a to bez výhrad. Objednatel není oprávněn využívat, překládat, kopírovat, rozmnožovat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám jakékoliv materiály související s plněním, které je předmětem smlouvy.
  4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění povinností obou stran vyplývajících ze smlouvy.

Článek 2

Předmět a způsob uzavření kupní smlouvy

  1. Kupní smlouva je ujednáním mezi dodavatelem a objednatelem o podstatných náležitostech smluvního vztahu založeného kupní smlouvou, a to zejména o předmětu, druhu, termínu plnění, množství plnění, ceně, splatnosti a jiné.
  1. Objednatel si objedná dodání zboží, pokud v kupní smlouvě není uvedeno jinak, způsobem určeným v následujících ustanoveních.
  2. Objednatel zašle dodavateli žádost o cenovou nabídku s náležitostmi podle bodu 2.7 těchto VOP a to buď písemně na adresu sídla dodavatele, e-poštou na e-adresu: info@new.gardeon.cz, nebo vytvořením prostřednictvím konfigurátoru na webovém sídle dodavatele – www.new.gardeon.cz. Po doručení žádosti o cenovou nabídku dodavatel vypracuje a předloží objednateli do 3 dnů cenovou nabídku s náležitostmi podle bodu 2.8 těchto VOP. Současně poskytne objednateli přihlašovací údaje do elektronického systému dodavatele, jehož prostřednictvím objednatel odsouhlasí předloženou cenovou nabídku. Pokud objednatel neodsouhlasí předloženou cenovou nabídku ve lhůtě do 5 dnů od jejího doručení, jeho požadavek bude po této lhůtě stornován a bude mu zrušen přístup do elektronického systému dodavatele. V případě, že chce objednatel provést změny v své žádosti před odsouhlasením předložené cenové nabídky, v elektronickém systému dodavatele označí položky, které chce změnit, a požádá o novou cenovou nabídku ve smyslu provedených změn v žádosti. Po odsouhlasení cenové nabídky dodavatel zpracuje dokumenty potřebné pro uskutečnění závazné objednávky (náčrt stavby, zálohová faktura, technické požadavky na podklad stavby) a předloží je objednateli. V dalším kroku může objednatel prostřednictvím elektronického systému dodavatele vytvořit a odeslat závaznou objednávku na základě předložené cenové nabídky a dokumentů dodavatele (dále jen „objednávka“). Současně s odesláním objednávky objednateli vzniká povinnost platby. Součástí objednávky je i náčrt stavby a další dokumenty technické povahy připojené k objednávce. V případě, že objednávka nebude odeslána do 5 dnů od předložení dokumentů potřebných pro uskutečnění závazné objednávky, požadavek objednavatele bude po této lhůtě stornován a bude mu zrušen přístup do elektronického systému dodavatele.
  3. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky objednatelem dodavateli a řídí se těmito VOP.
  4. Neprodleně po uzavření kupní smlouvy poskytne dodavatel objednateli potvrzení o uzavření smlouvy, resp. potvrzení o přijetí objednávky.
  5. Změna objednávky může být uskutečněna po písemném odsouhlasení dodavatele nejpozději do 10 dnů ode dne uhrazení zálohové faktury. Objednatelem požadovaná změna je závazná po uzavření písemného dodatku ke kupní smlouvě podle těchto VOP. Dodavatel vypracuje objednateli novou cenovou nabídku, pokud má požadovaná změna vliv na výši sjednané ceny. Cenová nabídka schválená objednatelem je závazná pro obě smluvní strany.
  6. Minimální obsahové náležitosti žádosti o cenovou nabídku jsou:
 • název objednatele,
 • kontaktní údaje objednavatele v rozsahu: sídlo, tel. číslo, e-mailová adresa,
 • přesná specifikace plnění (rozměry, vzhled, okna, dveře apod.),
 • požadovaný termín dodání.
  1. Cenová nabídka předložená dodavatelem obsahuje zejména:
 • označení dodavatele,
 • označení objednatele
 • datum a číslo žádosti o cenovou nabídku,
 • datum a číslo cenové nabídky,
 • přesná specifikace plnění,
 • celkovou cenu plnění,
 • platební podmínky a dodací podmínky.
  1. Místem plnění (převzetí zboží) je sklad dodavatele na adrese: Na Bystrický 4, 036 01 Martin.
  2. Pro smluvní strany jsou závazné údaje obsažené v objednávce objednavatele a v cenové nabídce dodavatele. Jakékoliv vedlejší ústní dohody, které nejsou obsaženy v kupní smlouvě a těchto VOP jsou irelevantní. Jakákoliv změna údajů kupní smlouvy musí být písemně potvrzena oběma stranami v písemném dodatku.

Článek 3

Předmět a způsob uzavření zakázek na služby

  1. Všeobecné ustanovení
   1. Smlouva o poskytnutí služby je volitelným ujednáním mezi dodavatelem a objednatelem o podstatných náležitostech smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytnutí služby, a to zejména o předmětu, druhu, termínu plnění, množství plnění, ceně, splatnosti a jiné.
   2. Pro smluvní strany jsou závazné údaje obsažené v objednávce objednavatele a v cenové nabídce dodavatele. Jakékoliv vedlejší ústní dohody, které nejsou obsaženy ve smlouvě o poskytnutí služby a těchto VOP jsou irelevantní. Jakákoliv změna údajů smlouvy o poskytnutí služby musí být písemně potvrzena oběma stranami v písemném dodatku.
   3. V případě, že má objednatel zájem uzavřít kupní smlouvu a současně některou ze smluv o poskytnutí služeb, žádosti o cenovou nabídku, cenové nabídky, objednávky a potvrzení objednávky mohou být vyhotoveny v jednom společném dokumentu pro všechny uzavírané smlouvy.
  1. Smlouva o dopravě zboží
   1. Objednatel si může objednat ve vztahu ke zboží zakoupenému na základě kupní smlouvy dopravu zboží do místa plnění, pokud ve smlouvě o poskytnutí služby není uvedeno jinak, pouze způsobem určeným v následujících ustanoveních.
   2. Objednatel zašle dodavateli žádost o cenovou nabídku s náležitostmi podle bodu 3.2.6 těchto VOP a to buď písemně na adresu sídla dodavatele, e-poštou na e-adresu: info@new.gardeon.cz, nebo vytvořením prostřednictvím konfigurátoru na webovém sídle dodavatele – www.new.gardeon.cz. Po doručení žádosti o cenovou nabídku dodavatel vypracuje a předloží objednateli cenovou nabídku s náležitostmi podle bodu 3.2.7 těchto VOP. Současně poskytne objednateli přihlašovací údaje do elektronického systému dodavatele, jehož prostřednictvím objednatel odsouhlasí předloženou cenovou nabídku. Pokud objednatel neodsouhlasí předloženou cenovou nabídku ve lhůtě do 5 dnů od jejího doručení, jeho požadavek bude po této lhůtě stornován a bude mu zrušen přístup do elektronického systému dodavatele. V případě, že chce objednatel provést změny v své žádosti před odsouhlasením předložené cenové nabídky, v elektronickém systému dodavatele označí položky, které chce změnit, a požádá o novou cenovou nabídku ve smyslu provedených změn v žádosti. Po odsouhlasení cenové nabídky dodavatel zpracuje dokumenty potřebné pro uskutečnění závazné objednávky (zálohová faktura) a předloží je objednateli. V dalším kroku může objednatel prostřednictvím elektronického systému dodavatele vytvořit a odeslat závaznou objednávku na základě předložené cenové nabídky a dokumentů dodavatele (dále jen „objednávka“). Současně s odesláním objednávky objednateli vzniká povinnost platby. V případě, že objednávka nebude odeslána do 5 dnů od předložení dokumentů potřebných pro uskutečnění závazné objednávky, požadavek objednavatele bude po této lhůtě stornována a bude mu zrušen přístup do elektronického systému dodavatele.
   3. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky objednatelem dodavateli a řídí se těmito VOP.
   4. Neprodleně po uzavření smlouvy poskytne dodavatel objednateli potvrzení o uzavření smlouvy, resp. potvrzení o přijetí objednávky.
   5. Změna objednávky může být uskutečněna po písemném odsouhlasení dodavatele nejpozději do 10 dnů ode dne uhrazení zálohové faktury. Objednatelem požadovaná změna je závazná po uzavření písemného dodatku ke smlouvě podle těchto VOP. Dodavatel vypracuje objednateli novou cenovou nabídku, pokud má požadovaná změna vliv na výši sjednané ceny. Cenová nabídka schválená objednatelem je závazná pro obě smluvní strany.
   6. Minimální obsahové náležitosti žádosti o cenovou nabídku jsou:
 • název objednatele,
 • kontaktní údaje objednavatele v rozsahu: sídlo, tel. číslo, e-mailová adresa,
 • přesná specifikace plnění (např. zboží, které má být dopraveno),
 • požadovaný termín dodání,
 • a místo plnění.
   1. Cenová nabídka předložená dodavatelem obsahuje zejména:
 • označení dodavatele,
 • označení objednatele
 • datum a číslo žádosti o cenovou nabídku,
 • datum a číslo cenové nabídky,
 • přesná specifikace plnění,
 • celkovou cenu plnění,
 • platební podmínky a dodací podmínky.
  1. Smlouva o montáži/demontáži stavby
   1. Objednatel si může objednat ve vztahu ke zboží zakoupenému na základě kupní smlouvy montáž nebo demontáž stavby, pokud ve smlouvě o poskytnutí služby není uvedeno jinak, pouze způsobem určeným v následujících ustanoveních.
   2. Objednatel zašle dodavateli žádost o cenovou nabídku s náležitostmi podle bodu 3.3.6 těchto VOP a to buď písemně na adresu sídla dodavatele, e-poštou na e-adresu: info@new.gardeon.cz, nebo vytvořením prostřednictvím konfigurátoru na webovém sídle dodavatele – www.new.gardeon.cz. Po doručení žádosti o cenovou nabídku dodavatel vypracuje a předloží objednateli cenovou nabídku s náležitostmi podle bodu 3.3.7 těchto VOP. Současně poskytne objednateli přihlašovací údaje do elektronického systému dodavatele, jehož prostřednictvím objednatel odsouhlasí předloženou cenovou nabídku. Pokud objednatel neodsouhlasí předloženou cenovou nabídku ve lhůtě do 5 dnů od jejího doručení, jeho požadavek bude po této lhůtě stornován a bude mu zrušen přístup do elektronického systému dodavatele. V případě, že chce objednatel provést změny v své žádosti před odsouhlasením předložené cenové nabídky, v elektronickém systému dodavatele označí položky, které chce změnit, a požádá o novou cenovou nabídku ve smyslu provedených změn v žádosti. Po odsouhlasení cenové nabídky dodavatel zpracuje dokumenty potřebné pro uskutečnění závazné objednávky (zálohová faktura) a předloží je objednateli. V dalším kroku může objednatel prostřednictvím elektronického systému dodavatele vytvořit a odeslat závaznou objednávku na základě předložené cenové nabídky a dokumentů dodavatele (dále jen „objednávka“). Současně s odesláním objednávky objednateli vzniká povinnost platby. V případě, že objednávka nebude odeslána do 5 dnů od předložení dokumentů potřebných pro uskutečnění závazné objednávky, požadavek objednavatele bude po této lhůtě stornován a bude mu zrušen přístup do elektronického systému dodavatele.
   3. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky objednatelem dodavateli a řídí se těmito VOP.
   4. Neprodleně po uzavření smlouvy poskytne dodavatel objednateli potvrzení o uzavření smlouvy, resp. potvrzení o přijetí objednávky.
   5. Změna objednávky může být uskutečněna po písemném odsouhlasení dodavatele nejpozději do 10 dnů ode dne uhrazení zálohové faktury. Objednatelem požadovaná změna je závazná po uzavření písemného dodatku ke smlouvě podle těchto VOP. Dodavatel vypracuje objednateli novou cenovou nabídku, pokud má požadovaná změna vliv na výši sjednané ceny. Cenová nabídka schválená objednatelem je závazná pro obě smluvní strany.
   6. Minimální obsahové náležitosti žádosti o cenovou nabídku jsou:
 • název objednatele,
 • kontaktní údaje objednavatele v rozsahu: sídlo, tel. číslo, e-mailová adresa,
 • přesná specifikace plnění (rozměry, vzhled, okna, dveře apod.),
 • požadovaný termín plnění,
 • a místo plnění s uvedením identifikace pozemku podle stavu evidence v katastru nemovitostí.
   1. Cenová nabídka předložená dodavatelem obsahuje zejména:
 • označení dodavatele,
 • označení objednatele
 • datum a číslo žádosti o cenovou nabídku,
 • datum a číslo cenové nabídky,
 • přesná specifikace plnění,
 • celkovou cenu plnění,
 • platební podmínky a dodací podmínky.

Článek 4

Kvalitativní a ostatní požadavky realizace plnění

  1. Všeobecné ustanovení
   1. Plnění dle specifikace uvedené ve smlouvě provede dodavatel řádně v dohodnutém termínu, podle nejlepšího svědomí.
   2. Objednatel je obeznámen s tím, že dodavatelem nabízené montované stavby, resp. jejich komponenty nejsou vodotěsné v místech kontaktu stavby s podkladem a dodavatel není odpovědný za fyzikální jev zvaný kondenzace, ani za průnik vody do staveb v prostoru mezi spodní hranou stěny stavby a podkladem. Na základě dlouholetých zkušeností dodavatel poskytne objednateli rady, jak dané jevy odstranit, případně minimalizovat. Objednatel bere na vědomí, že montované stavby nejsou zděné, nejsou pevně spojeny s podkladem a z tohoto důvodu mohou vzniknout malé odchylky. Dodavatel si vyhrazuje právo na malé odchylky změn v konstrukci stavby, pokud tyto změny nemají zásadní vliv na funkčnost a vzhled stavby (jde zejména o přesné umístění doplňků – oken, dveří, spojů, rozměr stavby). Objednavatel zároveň bere na vědomí, že součástí stavby není elektroinstalace ani vodoinstalace.
   3. Objednatel bere na vědomí, že tolerance rozměrů sestavené stavby z konstrukčních důvodů může přesahovat v průměru do 10 cm původní rozměry uvedené v náčrtu stavby.
  1. Kupní smlouva
   1. Podklady a podmínkami k realizaci plnění jsou s ohledem na předmět plnění zejména
 • objednávka objednatele,
 • uhrazená zálohová faktura.
  1. Smlouva o dopravě zboží
   1. Podklady a podmínkami k realizaci plnění jsou s ohledem na předmět plnění zejména:
 • objednávka objednávatele,
 • uhrazená zálohová faktura.
  1. Smlouva o montáži/demontáži stavby
   1. Podklady a podmínkami k realizaci plnění jsou s ohledem na předmět plnění zejména:
 • objednávka objednatele,
 • v případě montáže stavby dodrženy požadavky na podklad pod stavbu vyhotovený objednatelem podle bodu 4.4.2 a 4.4.3 těchto VOP nebo prohlášení objednatele dle bodu 4.4.4 těchto VOP,
 • uhrazená zálohová faktura.
   1. Objednatel se uzavřením smlouvy o montáži stavby zavazuje, že si před samotnou montáží stavby vlastním jménem, na vlastní náklady, vlastní odpovědnost a nebezpečí vzniku škody, v souladu s požadavky dodavatele na kvalitu a technickou funkčnost, vyhotoví podklad pod stavbu, který musí být minimálně 7-10 dní před samotným dnem realizace montáže řádně zhotovena a připravena tak, aby stavba, která má být podle smlouvy realizována, spolehlivě splňovala účel, pro který je určena.
   2. Objednatel se uzavřením smlouvy o montáži stavby zavazuje, že podklad pod stavbou bude splňovat Technické požadavky na podklad stavby, které tvoří nedílnou součást těchto VOP a zároveň podklad pod stavbou bude splňovat všechna následující kritéria:
 • podklad pod stavbou musí být zhotoven z betonové desky, ze základových pásů, z betonových základových patek nebo ze zámkové dlažby;
 • podklad pod stavbou musí být širší alespoň o 100 mm než je šířka stavby a také delší alespoň o 100 mm než je délka stavby uvedena ve smlouvě,
 • podklad pod stavbou musí být vodorovný; maximální povolená odchylka je 30 mm;
 • v případě, že podklad pod stavbou bude zhotoven ze zámkové dlažby, podklad pod stavbou musí obsahovat betonové podloží pod kostkami zámkové dlažby umístěny v místech kotvení stavby k podkladu a zároveň v místech spoje stěn stavby podle pokynů dodavatele; o skutečnosti, že stavba bude umístěna na podklad zhotovený ze zámkové dlažby, je zákazník povinen informovat Dodavatele nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy o montáži stavby podle těchto VOP.
   1. Objednatel bere na vědomí, že pokud podklad pod stavbou nebude zhotovený podle bodu 4.4.2 a 4.4.3 těchto VOP, dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o montáži stavby. Dodavatel není oprávněn odstoupit od smlouvy podle tohoto bodu, pokud objednatel i přes neuspokojivému podkladu trvá na plnění podle smlouvy o montáži stavby, což je svým podpisem povinen potvrdit na služby Stažení protokolu o převzetí a předání staveniště a sestavené stavby podle článku 8.4.1 těchto VOP .
   2. Objednatel bere na vědomí, že je povinen nejpozději v den montáže stavby splnit ve vztahu k příslušnému stavebnímu úřadu (ke kterému vystupuje v pozici stavebníka) všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to i přesto, že do dne úplného zaplacení ceny plnění bude stavba ve vlastnictví dodavatele. Objednavatel zároveň bere na vědomí, že jakékoli sankce uložené mu příslušným stavebním úřadem není oprávněn uplatňovat u dodavatele.

Článek 5

Způsob realizace plnění

  1. Dodavatel zrealizuje plnění vlastním jménem, na vlastní náklady, vlastní odpovědnost a nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění, a to až do konečného předání řádně uskutečněných plnění předmětu smlouvy objednateli.
  2. Dodavatel může zadat část plnění nebo celou realizaci plnění smlouvy třetí osobě.

Článek 6

Sjednaná cena plnění

  1. Všeobecné ustanovení
   1. Sjednaná cena za včasnou a řádnou realizaci plnění Smlouvy je stanovena dohodou stran ve smyslu zák. č. 18/1996 CFU o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MF SR č. 87/1996 CFU Pokud není uvedeno jinak, cenou se rozumí cena bez DPH, která DPH bude účtována v souladu s platnými právními předpisy ČR.
   2. Cena plnění se řídí ceníkem určeným dodavatelem v době zpracování cenové nabídky na žádost objednatele o cenovou nabídku. Dodavatel si vyhrazuje právo osobně dohodnout s konkrétním objednatelem cenové a platební podmínky konkrétního objednaného plnění, a to odlišně od VOP, platného ceníku a jiných smluv.
   3. Slevy a jakékoli jiné změny z ceníkové ceny podléhají osobní dohodě stran.
   4. Poškození a zničení věci po přechodu nebezpečí škody na objednatele nemá vliv na povinnost objednatele řádně a včas zaplatit cenu za věc.
   5. Pokud není písemně dohodnuto jinak, sjednaná cena dle objednávky zahrnuje veškeré náklady dodavatele na řádnou a včasnou realizaci plnění podle smlouvy, včetně zisku a jiných nákladů vztahujících se k předmětu plnění smlouvy.
  1. Kupní smlouva
   1. Sjednaná cena zahrnuje zboží – komponenty stavby, případný obalový materiál na zboží za účelem jeho bezpečné přepravy a návod na smontování a nezahrnuje náklady na dodání, montážní práce ani materiály a součástky potřebné k montáži stavby.
   2. Ceník zboží: …uvedené v cenové nabídce/objednávce…
  1. Smlouva o dopravě zboží
   1. Sjednaná cena zahrnuje přepravu do místa plnění včetně vykládky zboží.
   2. Ceník dopravy: …uvedené v cenové nabídce / objednávce …
  1. Smlouva o montáži/demontáži stavby
   1. Sjednaná cena představuje všechny montážní práce, materiály a součástky, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění smlouvy o montáži / demontáži stavby tak, aby stavba mohla řádně sloužit svému účelu. Sjednaná cena nezahrnuje komponenty stavby ani náklady na jejich dodání apod. Dodavatel neprovádí zednické práce, elektrikářské práce a ani těsnění spojů jednotlivých částí stavby. Smlouva o montáži stavby nezahrnuje i případnou demontáž stavby a naopak, smlouva o demontáži nezahrnuje i případnou montáž stavby, ale jde o dvě samostatné smlouvy, které objednatel může, ale nemusí uzavřít.
   2. Ceník montáže: … uvedené v cenové nabídce / objednávce …
   3. Ceník demontáže: … uvedené v cenové nabídce / objednávce …

Článek 7

Fakturace a platební podmínky

  1. Objednatel se zavazuje do 7 dnů od uzavření smlouvy uhradit 1. část z celkové ceny plnění, které je předmětem smlouvy, ve výši 70% z celkové ceny za plnění, které je předmětem smlouvy (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak). Dodavatel vystaví objednateli zálohovou fakturu, která je součástí smlouvy. Neprodleně po předání plnění uhradí objednatel zbývající část ceny plnění, které je předmětem smlouvy, tj 30% z celkové ceny za plnění, které je předmětem smlouvy, v hotovosti, resp. platební kartou osobám pověřeným dodavatelem nebo bankovním převodem na základě dodavatelem vystavené faktury se splatností následující pracovní den ode dne předání plnění. Neuhrazením zálohové faktury objednatelem řádně a včas vzniká dodavateli právo na odstoupení od smlouvy.
  2. Objednatel zaplatí dodavateli za skutečně realizováný rozsah plnění uvedený ve smlouvě, v rámci sjednaného rozsahu a za sjednanou cenu (při použití sjednaných jednotkových cen). Dodavatel si vyhrazuje právo doúčtovat ve faktuře nadstandardní služby (např. Nadstandardní stavební úprava), jejichž celková částka bude objednateli předem oznámena elektronicky prostřednictvím e-pošty nebo osobně před samotným provedením a tyto nadstandardní služby v oznámené ceně budou provedeny až po jejich schválení objednatelem.
  3. Při prodlení objednatele se zaplacením ceny plnění má dodavatel nárok na úroky z prodlení ve výši upravené zvláštním předpisem z nezaplacené částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení ceny plnění. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny plnění ztrácí objednavatel nárok na jakoukoliv slevu z ceny plnění, pokud byla sleva sjednána.
  4. Za den splnění peněžního závazku je považován den připsání dlužné částky ve prospěch účtu dodavatele.
  5. Objednatel není oprávněn jednostranně snižovat výšku platby.
  6. Pokud vznikne při plnění smlouvy nutnost nadstandardních výdajů vinou objednavatele (např. Nepřesná nebo neúplná příprava podkladu podle bodu 4.4.2 a 4.4.3 těchto VOP), uhradí objednatel tyto nadstandardní výdaje podle skutečných nákladů vynaložených dodavatelem ve vyúčtovací faktuře.

Článek 8

Místo plnění, dodací lhůta, dodací podmínky

  1. Všeobecné ustanovení
   1. Dodavatel řádně a včas předá objednateli plnění a objednatel se zavazuje plnění převzít v souladu se smlouvou podle těchto VOP. Dodavatel předá plnění podle smlouvy objednateli v místě a čase dohodnutém ve smlouvě.
   2. Za řádné předání plnění se považuje předání plnění včas ve sjednaném množství, sjednané kvalitě, bez vad, se všemi doklady, které jsou podle charakteru plnění vyžadované právními nebo technologickými předpisy a vzájemnými ujednáními nebo jinak nezbytné k tomu, aby předmět plnění mohl řádně plnit svůj účel .
   3. Změnu místa plnění musí objednatel dodavateli písemně včas oznámit. Pokud změnou místa plnění dodavateli vzniknou vyšší náklady, objednatel je povinen tyto náklady doplatit ve vyúčtovací faktuře.
   4. Objednatel je povinen při převzetí plnění toto řádně prohlédnout.
   5. Pokud se vyskytnou okolnosti, které brání nebo mohou bránit řádné nebo včasné realizaci plnění, nebo mohou mít vliv na zvýšení sjednané ceny nebo změnu termínu nebo jiných ujednání (zejména prodlení výrobce komponentů stavby s dodáním komponentů stavby dodavateli, špatně připravený podklad pod stavbou / okolí stavby , nutné drobné stavební úpravy okolí montáže stavby, nevhodné klimatické podmínky apod.), oznámí to objednatel dodavateli, resp. dodavatel objednateli, písemně nebo elektronicky prostřednictvím e-pošty bez zbytečného odkladu.
   6. Lhůtu pro předání plnění si dohodnou dodavatel a objednatel v objednávce a začíná běžet ode dne úhrady zálohy podle bodu 7.1 těchto VOP, pokud se objednatel a dodavatel písemně nedohodnou jinak.
   7. V případě odůvodněného prodloužení předání plnění je dodavatel povinen termín plnění oznámit objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před tímto plněním e-poštou, což objednatel bere na vědomí.
   8. Termín plnění lze prodloužit v případech, kdy:
 1. subdodavatelé, jejichž činnost kauzální souvisí s plněním dodavatele, prokazatelně neplní své povinnosti řádně a včas, případně zpoždění dodávky souvisí s technologickými problémy výroby, případně jinými problémy, přičemž dodavatel tuto skutečnost oznámí objednateli bez zbytečného odkladu,
 2. nastane okolnost, která má charakter vyšší moci, a to zejména překážka mající původ v nepříznivých klimatických podmínkách (např. bod 8.4.6 těchto VOP), které nebylo možné předem očekávat a za kterých není technologicky možné dodržet termín plnění podle smlouvy nebo v této souvislosti možné zajistit ochranu života a zdraví zaměstnanců nebo jiných pověřených osob, které mohou být vystaveny nebezpečí havárie při převozu, pracovnímu úrazu, onemocnění, či jinému poškození zdraví nebo ohrožení života, přičemž dodavatel tuto skutečnost oznámí objednateli bez zbytečného odkladu,
 3. se na tom po uzavření smlouvy objednatel a dodavatel písemně nebo elektronicky prostřednictvím e-pošty dohodnou.
   1. Termín plnění se prodlouží o počet nepříznivých a nebezpečných dní popsaných ve VOP.
   2. Pokud se v důsledku vyšší moci stane plnění dodavatele nemožným, jsou obě strany oprávněny odstoupit od smlouvy. V takovém případě jsou smluvní strany povinny neprodleně si vrátit všechny již přijatá plnění v souvislosti se smlouvou, od které odstupují.
   3. Dodavatel je povinen písemně nebo elektronicky prostřednictvím e-pošty informovat objednatele o okolnostech, které brání nebo mohou bránit nebo jinak stěžovat řádně a včas zrealizovat plnění, a to ihned po vzniku takové okolnosti, jinak dodavatel odpovídá za škodu, která tímto vznikne objednateli.
   4. Pokud je dodavateli znemožněno plnění z důvodů na straně objednatele, resp. související s objednatelem (tj prodlení objednatele), dodavatel je oprávněn vyúčtovat objednateli poplatek za skladování zboží ve výši 5 € s DPH denně od prodlení objednatele až do umožnění plnění. V případě, že se objednatel s dodavatelem písemně dohodne na odkladu termínu plnění z oprávněných důvodů (odlet onemocnění apod.), Poplatek za skladování může být objednateli odpuštěn, případně se mohou dohodnout na jeho jiné výšce.
   5. Pokud objednatel v potvrzení o převzetí zboží podle bodu 8.2.4 nebo 8.3.3 a v předávacím protokolu podle bodu 8.4.1 těchto VOP popsal vady, nedodělky nebo jiné nedostatky a uvedl, jak se projevují, má se za to, že tím požaduje od dodavatele jejich bezplatné odstranění ve lhůtě 30 dnů, pokud nejsou písemně dohodnuté jiné podmínky. Pro odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení, se použijí ustanovení o odstranění vad reklamovaných v záruční době.
  1. Kupní smlouva
   1. Pokud objednatel uzavírá s dodavatelem jen kupní smlouvu, aniž by ve vztahu ke zboží specifikovanému v kupní smlouvě uzavřel s dodavatelem i smlouvu o dodání tohoto zboží, místem plnění je sklad dodavatele na adrese: Na Bystrický 4, 036 01 Martin.
   2. Dodavatel a objednavatel se dohodli, že plnění se považuje za řádně a včas předáno tehdy, pokud dodavatel:
 1. umožní objednateli osobní převzetí zboží na místě a v čase dohodnutém ve smlouvě, nebo
 2. předáním zboží k přepravě v čase dohodnutém ve smlouvě.
   1. Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení termínu předání atypických komponentů stavby, o čem se zavazuje objednatele informovat před samotným uzavřením smlouvy.
   2. Zboží se považuje za převzatý objednatelem okamžikem, kdy objednatel nebo jím určená třetí osoba převezme všechny části objednaného zboží. Převzetí zboží objednatel nebo jím určená třetí osoba potvrdí podpisem potvrzení o převzetí zboží. V potvrzení o převzetí zboží také uvede případné vytýkané poškození obalu a / nebo vady zboží.
  1. Smlouva o dopravě zboží
   1. Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání atypických komponentů stavby, o čem se zavazuje objednatele informovat před samotným uzavřením smlouvy.
   2. Objednavatel je povinen zajistit sjízdnost přístupových cest a dostupnost místa plnění. Příjezd a místo dodání musí být přístupné pro vozidla do hmotnosti 12 tun.
   3. Převzetí zboží objednatel nebo jím určená třetí osoba potvrdí podpisem potvrzení o převzetí zboží. V potvrzení o převzetí zboží také uvede případné vytýkané poškození obalu a / nebo vady zboží.
  1. Smlouva o montáži/demontáži stavby
   1. Objednatel je povinen předat dodavateli místo plnění dohodnuté ve smlouvě – staveniště v termínu realizace plnění dle smlouvy, tj v den montáže / demontáže, ve stavu umožňujícím realizovat plnění, a to zejména s ohledem na body 4.4.2 a 4.4.3 těchto VOP. O předání a převzetí staveniště a o předání a převzetí sestavené stavby obě smluvní strany sepíší předávací protokol.
   2. Předávací protokol podle bodu 8.4.1 těchto VOP obsahuje zejména:
 • číslo smlouvy,
 • označení smluvních stran,
 • prohlášení smluvních stran týkající se připravenosti podkladu pod stavbou podle bodu 4.4.2 a 4.4.3 těchto VOP, případně prohlášení objednavatele podle bodu 4.4.4 těchto VOP,
 • vytýkané vady a nedodělky stavby spolu s dohodnutým termínem jejich odstranění,
 • datum předání staveniště a datum předání sestavené stavby a
 • podpisy obou smluvních stran.
   1. V případě, že objednatel:
 • odmítne bezdůvodně převzít plnění, nebo
 • se nedostaví na smlouvou určený termín odevzdání plnění,

považuje se plnění za řádně, včas a bez vad předány dodavatelem a objednatelem převzaté:

 • dnem bezdůvodného odepření převzetí plnění, nebo
 • nedostavením se na smlouvou určený termín předání plnění.
   1. Termínem předání stavby je den ukončení montáže, pokud se strany nedohodnou jinak.
   2. Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení termínu předání plnění v případě atypických a na montáž náročných staveb, o čem se zavazuje objednatele informovat před samotným uzavřením smlouvy.
   3. Objednatel bere na vědomí, že montáž / demontáž stavby může být provedena pouze v případě, že venkovní teplota prostředí neklesne pod -2 stupně Celsia a nestoupne nad 30 stupňů Celsia. Dodavatel je oprávněn v rámci řádné a včasné montáže / demontáže stavby nenastoupit či přerušit práce v případě nepříznivého počasí v následujících alternativách: teplota v den dodání během 8 hodinové změny je nižší než -2 stupně Celsia a vyšší než 30 stupňů Celsia, je silný déšť nebo silné sněžení, nadměrně silný vítr znemožňující manipulaci a montáž.
   1. Pokud dodavatel nesouhlasí s objednatelem ohledně vymknutí vad, nedodělků nebo nedostatků plnění, je povinen to uvést v předávacím protokolu podle bodu 8.4.1 těchto VOP. V případě, že neuvede o tom záznam nebo záznam odmítne podepsat, má se za to, že nemá výhrady proti zápisu objednavatele.
   2. Předávací protokol podle bodu 8.4.1 těchto VOP podepsaný objednatelem a dodavatelem je považován za dohodu o všech zápisech, opatřeních a termínech v něm uvedených s výjimkou těch bodů, u kterých strana písemně prohlásí, že s nimi nesouhlasí.
   3. Objednatel bere na vědomí, že autorizací – podpisem služby Stažení protokolu podle bodu 8.4.1 těchto VOP dodavatel může pověřit jiné osoby.

Článek 9

Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody

  1. Vlastnické právo k věci přechází na objednatele dnem uhrazení celkové fakturované ceny plnění.
  2. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžitě po předání věci na místě plnění určeném ve smlouvě.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

  1. Objednatel i dodavatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy výhradně ze zákonných důvodů uvedených při příslušném smluvním typu v zákoně č. 513/1991 CFU – Obchodní zákoník, pokud v těchto VOP není uvedeno jinak.
  2. Pokud Objednatel nezaplatí cenu za plnění ve lhůtě splatnosti, toto porušení povinnosti objednatele se považuje za podstatné porušení smlouvy opravňující dodavatele odstoupit od smlouvy, přičemž po odstoupení od smlouvy dodavatel může demontovat stavbu a dopravit ji zpět do svých prostor a vyúčtovat objednateli cenu za demontáž stavby a dopravu zpět do prostorů dodavatele dle ceníku platného v době demontáže a provedení dopravy. Za tímto účelem uděluje objednatel dodavateli uzavřením smlouvy neodvolatelný souhlas s přístupem na místo plnění a k provedení všech úkonů potřebných pro demontáž a odvoz stavby, resp. její komponentů z místa plnění.
  3. V případě, že dodavatel neposkytne plnění podle smlouvy v dohodnuté lhůtě, považuje se to za porušení smlouvy opravňující objednavatele odstoupit od smlouvy a žádat vrácení zaplacené zálohy.
  4. Právo na odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (e-mail).
  5. Při odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vydat si vše, co plnily před odstoupením od smlouvy, pokud se nedohodnou jinak. Při odstoupení od kupní smlouvy dodavatel není povinen vrátit objednateli platby před tím, než mu je zboží doručeno.
  6. Objednatel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat dodavateli nebo osobě pověřené dodavatelem k převzetí zboží. To neplatí, pokud dodavatel navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
  7. Objednatel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Článek 11

Záruka, záruční podmínky, odpovědnost za vady

  1. Dodavatel odpovídá za to, že věc má v době převzetí objednatelem a během záruční doby dohodnuté vlastnosti a bude řádně a bez vad způsobilá k užívání podle svého charakteru a účelu.
  2. Pokud není písemně dohodnuto jinak, záruční doba na zboží dle kupní smlouvy je 24 měsíců. Pokud jde o smlouvu o montáži stavby, záruční doba na stavbu je 3 roky.
  3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci. Pokud objednatel převzal věc až po dni, do kterého měl povinnost ji převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy měl tuto povinnost.
  4. Objednatel je v okamžiku stahování věci povinen si věc důkladně prohlédnout a případné vady jakož i nesprávnost dodaného příslušenství k věci sdělit dodavateli při přebírání věci v potvrzení o převzetí věci, resp. v předávacím protokolu.
  5. Dodavatel odpovídá za vady na věci, které vzniknou v době trvání záruky.
  6. Dodavatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku porušení povinností objednatele zejména:
 • mechanickým poškozením jednotlivých elementů věci,
 • chybným nebo nedbalým zacházením s věcí,
 • přetížením věci,
 • nevhodným provozním prostředím,
 • podkladem pod stavbou pořízených v rozporu s body 4.4.2 a 4.4.3 těchto VOP,
 • jakýmkoliv dalším nesprávným a nevhodným mechanickým zásahem do věci.
  1. Dodavatel rovněž neodpovídá za vady vzniklé porušením povinností objednavatele souvisejících s využitím věci, které na ní vznikly po přechodu nebezpečí škody na věci, jakož i za vady vzniklé v důsledku vnějších zásahů a vlivů třetích osob.
  2. Objednatel bere na vědomí, že stavby zhotovené z komponentů dodávaných dodavatelem jsou ocelové, nejsou vodotěsné a dodavatel není odpovědný za fyzikální jev zvaný kondenzace, ani za průnik vody do staveb v prostoru mezi spodní hranou stěny stavby a podkladem, který si zhotovuje objednatel, ani za průnik vody v prostoru mezi těsněním sekčních garážových vrat a podkladem. V případě, že se prokáže, že reklamovaná vada věci kauzálně souvisí s vlastnostmi podle první věty tohoto bodu, bude reklamace zamítnuta.
  3. Objednavatel je povinen sdělit dodavateli vady věci bez zbytečného odkladu poté, co
   1. objednatel vady zjistil,
   2. objednatel při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle Obchodního zákoníku, nebo
   3. vady mohly zjistit později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

Objednatel je povinen v oznámení vad uvést: číslo objednávky a popis vady (jak se projevuje). Objednatel je také povinen přiložit k reklamaci (oznámení vad) detailní fotodokumentaci vady a telefonický kontakt na odpovědnou osobu, která bude s dodavatelem komunikovat za účelem odstranění vad.

  1. Reklamaci může objednatel uplatnit u dodavatele na adrese Turčiansky Ďur č. 49, Turčiansky Ďur 038 43.
  2. 2.11.Pokud je vadným plněním porušena smlouva podstatným způsobem, může objednatel:
   1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
   2. požadovat odstranění vad opravou věci, jestliže vady jsou opravitelné,
   3. požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo
   4. odstoupit od smlouvy.

Volba mezi těmito nároky objednateli náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže objednatel měnit bez souhlasu dodavatele. Pokud se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat dodání náhradního zboží, pokud o to dodavatele požádá bez zbytečného odkladu poté, co mu dodavatel oznámil tuto skutečnost. Pokud dodavatel neodstraní vady věci v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění. Pokud objednatel neoznámí volbu svého nároku v uvedené lhůtě, má nároky z vad věci jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  1. Pokud je vadným plněním smlouva porušena nepodstatným způsobem, může objednatel požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad věci, nebo slevu z ceny plnění. Dokud objednatel neuplatní nárok na slevu z ceny plnění, je dodavatel povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady věci. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním náhradního zboží; zvoleným způsobem odstranění vad však nesmí způsobit objednateli vynaložení nepřiměřených nákladů.
  2. Dodavatel může provést obhlídku věci za účelem náležitého objasnění reklamace, přičemž neprodleně písemně s objednatelem dohodne den a čas plánované prohlídky, na které je zákazník povinen zúčastnit se osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. V případě, že nebude možné pro neodůvodněné neposkytnutí součinnosti objednatele podle předchozí věty provést obhlídku v dohodnutý den a v dohodnutém čase, považuje se reklamace za nedůvodnou a reklamace bude zamítnuta.  
  3. V případě neoprávněné reklamace je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli náklady související s její prošetřením.
  4. Uplatněním reklamace je plynutí záruční doby přerušeno a plynutí pokračuje po oboustranně protokolárním potvrzení o odstranění reklamované vady.
  5. Objednateli zaniká právo z vad věci, jestliže vzniklé vady neoznámí řádně, včas a v souladu s těmito VOP a příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Článek 12

Doručování

  1. Za adresu pro doručování všech písemností se považuje adresa uvedená objednatelem v žádosti o cenovou nabídku kromě případů, kdy si strany včas písemně doručili oznámení o jiné adrese. Písemnost se považuje za doručenou i v případě jejího neúspěšného doručení, a to v den jejího vrácení odesílateli. Při písemnostech odesílaných faxem nebo e-poštou se za den doručení považuje den odeslání. Za tímto účelem se údaje uvedené ve smlouvě považují za rozhodující, pokud kterákoliv smluvní strana neoznámí změnu údajů na doručování.

Článek 13

Ostatní ujednání

  1. Kromě případů, výslovně uvedených v těchto VOP není ani jedna ze stran oprávněna započíst svou pohledávku vůči pohledávce druhé strany bez předem daného písemného souhlasu druhé strany, a to ani po zániku jejich obchodního vztahu.
  2. Strany nepovažují žádné z ustanovení těchto VOP za takové, které by bylo v hrubém nepoměru k právům a povinnostem vyplývajícím z jejich závazkového vztahu nebo by mělo charakter nekalé smluvní podmínky a pokud se některé z ustanovení těchto VOP odchylují od zažitých nebo zákonem Usměrňování standardů, strany uzavřením smlouvy podle těchto VOP potvrzují, že pro toto odchýlení existuje spravedlivý důvod, vyplývající z předmětu, povahy a okolností sjednaného plnění.

Článek 14

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí, nakládání s odpady

  1. Dodavatel je povinen při realizaci plnění dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví na místě plnění a se kterým se má povinnost seznámit před realizací plnění, včetně respektování všech pokynů stavbyvedoucího a osob oprávněných ve vztahu k staveništi.
  2. Dodavatel je povinen dodržovat právní předpisy o ochraně BOZP, předpisy o ochraně před požáry, o ochraně životního prostředí i všechny ostatní právní předpisy a technologické postupy, vztahující se na předmět plnění a jeho realizaci.
  3. Dodavatel není povinen před zahájením realizace plnění prokázat objednateli všechny potřebné licence, certifikáty, povolení apod. a potvrzení o absolvování školení, které ve smyslu platných právních a technologických předpisů jsou potřebné k provádění činnosti, která je předmětem plnění, pokud si je objednatel sám písemně nevyžádá.
  4. V zájmu zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci objednatel není oprávněn vstupovat na staveniště v průběhu provádění montážních prací.
  5. Nakládání s odpady vzniklými na místě montáže stavby v souvislosti s plněním smlouvy je povinen na své náklady a odpovědnost provést objednatel.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

  1. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 513/1991 CFU – Obchodní zákoník.
  2. V případě, že některá ustanovení těchto VOP jsou nebo se z jakéhokoliv důvodu stanou neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, nemá to a ani nebude mít za následek neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení těchto VOP. Smluvní strany jsou povinny v dobré víře jednat, aby bylo neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení písemně nahrazeno jiným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíce podobný ustanovení, které je nahrazováno, přičemž účel a smysl těchto VOP a smlouvy musí být zachován. Do doby, než taková dohoda nebude uzavřena, stejně však i pro případ, že k ní vůbec nedojde, se na nahrazení neplatného, ​​neúčinného nebo nevynutitelná ustanovení použijí jiná ustanovení těchto VOP a smlouvy a pokud takové nejsou, pak ustanovení Slovenské právních předpisů, v obou případech taková ustanovení, které odpovídají kritériím podle předchozí věty.
  3. V případě sporu a neúspěšného jednání o urovnání sporu, je na rozhodnutí ve věcech sporu příslušný obecný soud v České republice podle právních předpisů platných na území České republiky.
  4. Orgánem dozoru, kterému podléhá činnost dodavatele, je Slovenská obchodní inspekce se sídlem Prievozská 32
   827 99 Bratislava a Inspektorát SOI pro Ústecký kraj, se sídlem: Predmestská 71, 011 79 Žilina 1, www.soi.sk, www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.
  5. Osobní údaje objednatele jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákonem č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve smyslu Zásad ochrany osobních údajů společnosti 3PO SLOVAKIA, s.r.o., které jsou součástí VOP.

 

Vypracoval: Ing. Martin Choleva, Marek Choleva, Marián Choleva  – jednatelé společnosti 3PO SLOVAKIA, s.r.o.

V Martine, dne 1.6.2018